Ulla Röttger

List Bæredygtig Ledelse
Age 67
Workplace ViegandMaagøe
Education Civilingeniør
Field Stærkstrøm
Hvem er jeg?
Teknologisk ildsjæl
Jeg vil gerne gøre en forskel ved at bruge min erfaring og kompetencer til at skabe et bedre samfund og arbejdspladser, der skaber værdi for medarbejdere og virksomhederne. Min baggrund er 16 år som topleder i en energi- og affaldsvirksomhed,12 år med interessevaretagelse som leder i en brancheforening, ansvarlig for udviklingsprojekter og anlæg af kraftværker - senest Amager Bakke/Copenhill et projekt til 4 mia. kr., bestyrelseserfaring i forskellige typer af selskaber lige fra aktieselskaber til fonde, medlem af og formand for en række offentlige råd og nævn indenfor klima, energi, miljø, erhvervsudvikling og F&U og jeg er vant til at arbejde med og for politikere og kommunikere i pressen. Teknologi for bæredygtighed optager mig meget og jeg mener at STEM uddannede spiller en meget vigtig rolle i den grønne omstilling og at vi skal holde fast i at vælge de rigtige sagligt og fagligt funderede løsninger - i stedet for blot at "følge strømmen"

Hvorfor stiller jeg op?
IDA skal udvikle sig og spille en større rolle
IDA's medlemmer er netop de STEM uddannede, som er meget vigtige for vores samfund i disse tider. Jeg vil arbejde for, at det værdsættes meget mere og betingelserne for uddannelse og efteruddannelse bedres. IDA skal også udvikle sig, så vi i foreningen lever op til de forventninger medlemmerne og især de unge og nyuddannede medlemmer har til deres forening. En måde at sikre det på er netop, at IDA er meget mere synlig i den offentlige debat.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg arbejder fyldt med energi
IDA skal udvikle sig og følge med udviklingen. Medlemsskaren bliver yngre og yngre og den 4. industrielle revolution og digitaliseringen åbner for masser af udfordringer, som IDA skal arbejde med til gavn for medlemmerne.
Den grønne omstilling kræver specielt lederskab, som IDA's medlemmer har specielle kompetencer i, det skal synliggøres.
Mangfoldighed/diversitet i bestyrelser, topledelser, professorater, institutdirektører brænder jeg for at fremme. Der er lang vej, men vi skal blive ved, og jeg er meget vedholdende, når jeg kæmper for en sag. 

Who am I?
I love technology
I want to make changes and create a better society and working enviroment by using my experience and competences. I have in 16 years been CEO for a waste - and energy company, 12 years as lobbyist and manager in an association of danish electrical companies, head of developmentprojects and construction of power plants - latest Amager Bakke/Copenhill a 4 billion Dkr. project, professionel boardmember in several boards and chair and member of public committees about energyresearch, sustainable technology, business development etc. Technology for sustainability is very important and I find that IDA's members and other STEM educated people are very important for the Green Transition. We must ensure that the objective and right solutions are chosen instead of "going with the flow"

Why am I a candidate?
IDA must develop and ply a major role
The members of IDA are the STEM people that are very important for our sociiety. I want to work for them to be much more appreciated and that the conditions for education al life long is improved. IDA must develop according to the expectations from the members and especially the young and recent graduates. I want IDA to be much more visible in public debate.
Why should you vote for me?
I work full of energy
I want en new IDA. Our members gets younger and the development in technology and community is challenging, so IDA must follow up and work for the members. Diversity and inclusion in Boards, topmanagement, professors and department directors is very important and I will work hard to improve that. It is a long road, but we need to go on and I am very persistent when I work for a cause.