Normal fixed baeredygtigledelse forfinet2

Supporters

No supporters

Bæredygtig Ledelse

Party leader Caroline Tromer Dragsdahl
Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Ingen
External links
Budskab

Valg og beslutninger med et syn for helheden - det er bæredygtig ledelse. Og netop ledelse mener vi er nødvendigt for din fremtid, virksomhed, IDA og samfundet.
Vi vil:
⦿ Skabe synlighed om ledelse i den offentlige debat⦿
Prioritere menneskelig bæredygtighed
⦿ Udvikle ledelse og ledere til fremtidens samfund⦿ Sikre at IDA er teknologiens stemme i samfundets
udvikling
⦿ Fastholde støtten til IDA Lederforum
Vær med til at skabe din fremtid, vores samfund - i Bæredygtig Ledelse.

Message

Viewing things as a whole, and taking decisions with respect for human, society and the world - that is sustainable leadership. We believe leadership is a necessity for your future, for IDA and society.
We want to:
⦿ Create public awareness about sustainable
leadership⦿ Prioritise human sustainability
⦿ Develop leadership and leaders for our future
society
⦿ Ensure IDA is the voice of technology
⦿ Keep the support for IDA Lederforum
Be part of creating your future, our society - in Bæredygtig Ledelse (Sustainable Leadership).

Listepræsentation

Hvem er vi?

Bæredygtig Ledelse er en politisk liste i IDA, men vi er også en bevægelse. Vi er en samling mennesker der vil noget med samfundet og vil noget med ledelse. Vi mener at ledelse er en nødvendig disciplin for IDA’s medlemmer – uanset titel. Alle IDA medlemmer udøver ledelse og bliver påvirket af ledelse.

Vi mener at IDAs medlemmer skaber udviklingen i samfundet 
IDA’s medlemmer er væsentlige i udviklingen i samfundet. Vi er med til at skabe det fundament, samfundet skal stå på nu og fremover. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet, for at sikre, at det bliver en bæredygtig og etisk udvikling. IDA’s medlemmer skal lede dem, der leder udviklingen. Og de skal lede sig selv mod nye mål og ny innovation.

Vores resultater

I den sidste valgperiode har vi konkret opnået:

  • At diversitet og mangfoldighed er blevet styrket væsentligt som fokus for IDA.
  • At der er blevet afsat ressourcer til ledelse og ledere – eksempelvis en særlig indsats for at støtte unge ledere, samt ledere der ønsker at tage næste skridt i karrieren.
  • At bæredygtighed har fået en mere holistisk betydning, blandt andet gennem indarbejdelse af FNs verdensmål. 

Hvad vil vi nu?

I den kommende periode vil vi forankre ledelse og lederskab tydeligere i organisationen. Ledelse skal være lige så vigtigt som fagforeningsarbejdet, de fagtekniske grupper og regionernes arbejde. 

Vi vil skabe synlighed om ledelse i den offentlige debat

Fordi IDA-medlemmer bidrager til og leder en bæredygtig udvikling i samfundet. Vi vil vise hvor meget IDA medlemmer faktisk bidrager til og leder udviklingen, og gøre det synligt i den offentlige debat.

Vi vil sikre at IDA prioriterer menneskelig bæredygtighed

Vi vil sikre at IDA arbejder for diversitet og mangfoldighed. Bæredygtig ledelse er en naturlig driver for ligestilling. IDA skal sætte fokus på balance i arbejdsliv og privatliv.
Fordi det giver bedre resultater og arbejdsklima.

IDA skal medvirke til initiativer der kan sikre større diversitet i bestyrelser og udvalg.

Vi vil styrke IDAs evne til at udvikle ledelse og ledere i fremtidens samfund

IDA skal sikre, at der er uddannelse og forskning indenfor bæredygtig ledelse – i den bredeste forstand. Vi vil sætte fokus på ledelsesuddannelse for bæredygtig omstilling, herunder grøn omstilling, hvor IDAs medlemmer har særlige kompetencer.

I udviklingen af bæredygtig ledelse vil vi sikre at der er særligt fokus på at formulere bæredygtig virksomhedsledelse så man bevarer og udvikler det menneskelige engagement. Bæredygtig ledelse er en nyttig vej til at højne trivsel og undgå stress-relaterede implikationer.

Vi vil fastholde støtten til IDA Lederforum - ledelse i praksis

Vi – vores ildsjæle dengang - var initiativtagere og medstiftere af IDA Lederforum tilbage i 2004. Bæredygtig Ledelse har derfor et helt særligt fokus på, at ledelse og IDA Lederforum styrkes og udvikles i IDA.

En stemme på Bæredygtig Ledelse er en stemme for, at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke.

 

Historik
Bæredygtig Ledelse har været aktiv under skiftende navne gennem de seneste 25 år. Listen har haft næstformandsposten i IDA og har udvirket en række succesfulde tiltag, der har trukket i den rigtige retning: IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere og Kompetence, IDA Selvstændig og IDA Mentorordning. Arbejdet er aktuelt, fordi der er en stigende andel af IDA-medlemmer, der har berøring med ledelse. 

Presentation

Who are we?

Bæredygtig Ledelse (Sustainable Leadership) is a political party in IDA, but we are also a movement. We are a group of people who want to achieve something for our society and who believe in leadership. We believe leadership (not necessarily leaders) is crucial as a discipline for positive change. All of IDAs members are part of leadership to some degree and are affected by leadership.

We believe IDAs members develop society
IDA’s members are important in the development of society. We are part of creating the foundation, which society rests upon now and in the future. Therefore we have responsibility for taking leadership and speaking up, to ensure that development is sustainable and ethical.  IDA’s members should lead the people who lead the development. We should lead ourselves towards new goals and innovation. 

Our results

In the past election period we have achieved:

  • That diversity and inclusion has become a key priority in IDA
  • That ressources have been set aside for leadership and leaders - an example is a special initiative to support young, aspiring leaders, as well as leaders who want to take the next step in their career.
  • That sustainability has gotten a more holistic meaning, as an example through implementation of the UN sustainable development goals

What do we want now?

In the upcoming election period we want to anchor leadership more prominently in the organisation. Sustainable leadership should be as important as the union work, the academic groups and the social part of IDA. 

Create public awareness about sustainable leadership​

Because IDA members contribute to and lead a sustainable development of society. We want to show how much IDA members contribute and make it publicly known.

Prioritise human sustainability​

We want to ensure IDA has diversity and inclusion as a top priority. Sustainable leadership is a natural driver for diversity. IDA must promote a healthy balance between work and private life. Because it creates better results and better worklife.

IDA must take part in initiatives promoting diversity in boardrooms and IDAs representations.

Develop leadership and leaders for our future society

IDA must secure education and research about sustainable leadership - in the broadest sense. We want to have focus on leadership training for the sustainable transition, including the green transition, where IDAs members have special competencies.

In the development of sustainable leadership we want to set a special focus on researching sustainable corporate leadership, to sustain and develop the human engagement. Sustainable leadership is a good way to ensure people thrive and to avoid stress. 

Keep the support for IDA Lederforum

We took the initiative to create and found IDA Lederforum back in 2004. In Bæredygtig Ledelse (Sustainable Leadership) we naturally have extra focus on ensuring that IDA Lederforum is strengthened in IDA.

A vote for Bæredygtig Ledelse is a vote for ensuring IDA becomes better at unfolding the members full potential 

 

Our history
Bæredygtig Ledelse has been active, under various name for the past 25 years. The party has had the vice-chair position in IDA and has developed a range of successful initiatives: IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere og Kompetence, IDA Selvstændig and IDA Mentorordning. These initiatives are important to support the rising percentage of IDA members who are in touch with leadership. 

Candidates in