Claus Christian Torbøl

List Bæredygtig Ledelse
Age 50
Workplace Guldager A/S
Education Civilingeniør
Field Industriel produktion, civilingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er uddannet civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (Produktion og Ledelse), og har efterfølgende udviklet bred international ledelseserfaring over 20 år gennem det globale ingeniørfirma FLSmidth. Udover København har jeg gennem 15 år været stationeret i udlandet i Malaysia, Indien, Kina og Rusland. I dag CEO for Guldager A/S der gennem snart et helt århundrede har arbejdet med vand. Guldager er et af Europas ældste firmaer indenfor vandbehandling.

Hvem er jeg? Først og fremmest altid nysgerrig og med en stærk iværksætterånd.

• Jeg har en holistisk tankegang og opbygger aktivt et stærkt netværk på tværs af niveauer og organisationer.

• Jeg har skabt stærke teams med høj effektivitet gennem et uformelt og attraktivt arbejdsmiljø.

Jeg er ny i IDA Lederforum, men vil gerne være med til at bidrage med min internationale erfaring.

Hvorfor stiller jeg op?

Verden bliver mindre, fordi teknologi spiller en større og større rolle i hverdagen. Om vi sidder i Danmark, Indien eller US, er ikke længere en begrænsning for det daglige samarbejde i virksomheden på tværs af grænser. Kun tidsforskelle spiller ind når møder skal afholdes!

Vi kommunikerer i stigende grad på andre sprog, og firmaer har valgt at gøre engelsk til koncernsprog. Det medfører, at vi skal kunne begå os i andre kulturer, men også forstå, hvilke kompetencer der er behov for i fremtiden.

Når man arbejder som projektleder eller direktør i et internationalt miljø, er det vigtigt for en, at der er adgang til relevant uddannelse i Danmark, ligesom det er vigtigt for at sikre, at det danske velfærdssamfund fortsat udvikles i de kommende årtier. Der er behov for en international tilgang hos IDA i disse år, med den internationalisering der sker i øjeblikket.

Jeg har valgt at opstille, fordi jeg vil bidrage til, at IDA bliver mere globalt fokuseret i tilgangen til at udvikle internationale ledere i Danmark.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for at IDA er forud for udviklingen, og kan hjælpe medlemmer med coaching og uddannelse i forhold til de behov og kompetencer, der er brug for i fremtiden. 

Vi skal sikre, at IDA’s medlemmer er blandt de bedste i verden til ledelse. Er man internationalt som leder ikke i front, kan man heller ikke tiltrække de bedste internationale specialister indenfor alle brancher til sit team, men mister dem til andre lande.  

I fremtiden vil arbejdskraften blive knap i Danmark, og det vil kræve at vi tiltrækker ingeniører fra andre lande. Hvis vi som ledere ikke kan løfte opgaven, mister vi vores position, og får ikke råd til at fastholde den samme velfærd som i dag.
Who am I?
I have a degree in civil engineering from the Technical University of Denmark (Production and Management), and have subsequently developed broad international management experience over 20 years through the global engineering company FLSmidth. In addition to Copenhagen, I have been stationed abroad in Malaysia, India, China and Russia for 15 years. Today CEO of Guldager A/S who for almost a whole century has worked with water. Guldager is one of Europe's oldest companies in water treatment.

Who am I? First of all, always curious and with a strong entrepreneurial spirit.

• I have a holistic mindset and actively build a strong network across levels and organizations.

• I have created strong teams with high efficiency through an informal and attractive work environment.

•I am new to the IDA Leadership Forum, but would like to contribute my international experience.
Why am I a candidate?
The world is getting smaller because technology is playing a bigger and bigger role in everyday life. Whether we are located in Denmark, in India or in the US, is no longer a limitation for the daily cooperation in the company across borders. Only time differences come into play when meetings are to be held!

We are increasingly communicating in other languages, and companies have chosen to make English the corporate language. This means that we must be able to commit ourselves in other cultures, but also understand what competencies are needed in the future.

When working as a project manager or as a director in an international environment, it is important for one that there is access to relevant education in Denmark, just as it is important to ensure that the Danish welfare society continues to develop in the coming decades. There is a need for an international approach at IDA in these years, with the internationalization that is currently taking place.

I have chosen to stand up because I want to contribute to IDA becoming more globally focused in the approach to developing international leaders in Denmark.
Why should you vote for me?
I will work to ensure that IDA is ahead of the curve, and can help members with coaching and training in relation to the needs and competencies that are needed in the future.

We must ensure that IDA's members are among the best in the world for leadership. If you are an international leader not in the forefront, you can not attract the best international specialists in all industries to your team, but lose them to other countries.

In the future, the workforce will be scarce in Denmark, and this will require us to attract engineers from other countries. If we as leaders can not lift the task, we will lose our position and can not afford to maintain the same welfare as today.