Louise Drue Andersen

List Bæredygtig Ledelse
Age 30
Workplace Stena Recycling
Education Civilingeniør
Field Anvendt Kemi
Hvem er jeg?

Jeg arbejder som specialist i genvindingsbranchen, hvor vi omdanner og håndterer affald ved at skabe cirkulære affaldsstrømme. Mit daglige virke handler dermed om bæredygtige ressourceløsninger for samfund og organisationer. Som projektleder har jeg erfaring og uddannelse i uformel ledelse. 

Jeg har været og er en del af diverse accelerations- og talentprogrammer, hvor individuel udvikling er i fokus, og hvor jeg bliver aktiveret med coaches, mentorer, kognitive og personlige tests og hvor millioner af gode råd, værktøjer og strategier gives til videre personlig udvikling. Alt sammen i håb om skabe grundlag for fastholdelse og give den rette stimuli. 

Jeg har et stort drive for at udvikle organisationer og projekter, hvor jeg søger de brede sammenhænge og den langtidsholdbare og visionære løsning. 

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har meget at give og ønsker at gøre en indsats for IDA gennem arbejdet i listen Bæredygtig Ledelse, hvor jeg tror på, at der kan gøres en væsentlig forskel for IDA's medlemmer og det samfund vi påvirker.

IDAs medlemmer står naturligt på frontlinjen inden ledelse, fordi vi udvikler den forandring der skal ledes. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
For mig handler Bæredygtig Ledelse om sætte fokus på at ledelse går bredere end den klassiske tanke om at lederen leder og specialisten tænker. Ledelse handler for mig om samspil, trygge og tydelige rammer, inddragelse af diverse kompetencer, klare mål og mindre kontrol mod mere opfølgning. Hvis du mener det samme, skal du stemme på mig. 
Who am I?
I work as a specialist in the recycling industry, where we transform and manage waste by creating circular waste streams. My daily work is thus about sustainable resource solutions for society and organizations. As a project manager, I have experience and training in informal management.

I have been and am part of various acceleration and talent programs, where individual development is in focus, where I am activated with coaches, mentors, cognitive and personal tests, and where millions of good advice, tools, and strategies are given for further personal development. All done to create a basis for retention and providing the right stimuli.

I have the drive to develop organizations and projects, where I seek broader contexts and long-term and visionary solutions.
Why am I a candidate?
I have a lot to give and am now looking to make an effort for IDA through the work in the Bæredygtig Ledelse list, where I believe that a significant difference can be made for IDA's members and the community we influence.

IDA's members are naturally on the front line of leadership, because we develop the change that needs to be led.
Why should you vote for me?
For me, Bæredygtig Ledelse / Sustainable Leadership is about focusing on leadership going wider than the classic idea that the leader leads and the specialist thinks. For me, management is about interaction, a safe and clear framework, the involvement of various competencies, clear goals and less control towards more follow-up. If you have the same thoughts, vote for me.