Ditte Marie Reinholdt Jensen

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 33
Workplace HOFOR
Education Ph.d., civilingeniør
Field Vand, bioressourcer og miljømanagement
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet miljøingeniør, suppleret med en ph.d. fra DTU Miljø og University of Chinese Academy of Sciences. Til daglig arbejder jeg med spildevandshåndtering og klimatilpasningsprojekter i HOFOR.

Jeg er enormt passioneret omkring de muligheder, der ligger inden for IDA-fællesskabet. Her brænder jeg dels for at sikre, at IDA bibeholder sin relevans overfor medlemmerne (ALLE medlemmerne - også de fremtidige!), og dels for at understøtte, at IDA bruger sin platform til at være en pålidelig samfundsaktør inden for relevante emner.

Den dagsorden har jeg tidligere bidraget til gennem IDAs fagtekniske selskab "IDA Young Professionals", og jeg har også stadig en aktiv rolle inden for mit eget fagfelt i Spildevandskomitéen. Herudover har jeg deltaget i IDAs politiske landskab: Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen og diverse politiske udvalg - først som repræsentant for de studerende og sidenhen for Yngrelisten.


Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til IDA-valget, fordi jeg ved hvordan små nuancer i ordvalg hurtigt kan præge store dagsordener og indsatser. Derfor er det enormt vigtige at have en politisk ledelse, som på én og samme tid både har fingeren i jorden (i medlemsbaglandet), på pulsen (i samfundet) og på aftrækkeren (i beslutningsrummet).

Jeg stiller op for Yngrelisten, fordi det er en fantastisk samling af kompetente og idérige mennesker, som BÅDE har store ambitioner for foreningen OG modet til at kæmpe for dem. 

Hvorfor skal man stemme på mig?
Du kan læse meget mere om Yngrelistens mærkesager under præsentationen af listen. For mit eget kandidatur vil jeg fremhæve:
  • GRØN OMSTILLING: her er vi kommet rigtig godt i gang med de lavthængende frugter, og der kan langt hen af vejen skabes win-win situationer med teknologiske fremskridt, men det vil også kræve kompromiser at nå i mål. Her må IDA være fornuftens stemme, og have modet til at pege på nødvendige løsninger - også de upopulære af slagsen.
  • REPRÆSENTANTION: vi er allerede en STEM-forening med en divers medlemsskare, men der er for stort et spring mellem vores mangfoldige medlemssammensætning og den politiske sammensætning der er at finde både internt i IDA og i foreningens eksterne repræsentationer. Her skal vi arbejde med ubevidste bias og få bragt medlemmernes diversitet i spil!Who am I?
I have a master's degree in environmental engineering, supplemented by a PhD from DTU Environment and the University of Chinese Academy of Sciences. In my daily life, I work with wastewater management and climate adaptation projects in HOFOR.
I'm very passionate about the opportunities that lie within the IDA community. Partly, I have an interest in ensuring that IDA maintains its relevance to the members (ALL the members - including the future ones!), and partly I wish to support that IDA uses its platform to become a reliable voice in society concerning relevant topics.
I have previously contributed to this agenda through "IDA Young Professionals", and I still play an active role within my own field through the Water Pollution Committee. In addition, I have participated in IDA's political landscape: at the Board of Representatives, the Executive Board and various political committees - first as a representative of the students and later of Yngrelisten (The Green Voices).
Why am I a candidate?
I am running for the IDA election because I know how small nuances in word choice can quickly shape large agendas and initiatives. That is why it is extremely important to have political leadership that at the same time has a finger in the ground (in the member base), on the pulse (in society) and on the trigger (in the decision-making space).
I am a candidate for Yngrelisten (The Green Voices) because it is a fantastic collection of competent and imaginative people who BOTH have great ambitions for IDA AND the courage to fight for them.
Why should you vote for me?
You can read much more about the key issues for Yngrelisten (The Green Voices) during the main presentation of the list. For my own candidacy, I would like to highlight:
  • GREEN TRANSITION: we have gotten off to a really good start by picking the low-hanging fruit and playing out win-win situations where technological progress can drive an effortless transition. However, in order to reach the end goals, compromises will also be required. Here, IDA must be the voice of reason and have the courage to point out necessary solutions - even those that may seem unpopular at first.
  • REPRESENTATION: we are already a STEM association with a diverse core of members, but there is too much of a gap between the diversity found among our members and the diversity found in IDA's political representations, both internally in IDA and in the association's external representations. Here we must work with unconscious bias and bring the diversity of the members into play!