Martin Ljungstrøm Nielsen

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 34
Education M.Tech
Field Techno-antropology
Hvorfor stiller jeg op?

Yngrelisten engagerer unge i IDA og sætter visioner for fremtiden. Stem på os for at støtte at unge STEM-uddannede skal sætte en grøn retning for IDA. Vores mærkesager er:

Grøn omstilling:

IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten, samle aktører i at finde konkrete løsninger, og ved at være tænketank for teknologibaserede visioner og begrænsninger. Vi skal samle vores medlemmer og engagere den interdisciplinære faglighed så vi peger på de væsentligste indsatser. IDA skal også have modet til at sige det upopulære.

Fremtidens arbejdsliv skal gøres fleksibelt:

Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv - herunder ret til deltid. Vores medlemmer skal have gode arbejdsvilkår, selv under fleksible ansættelsesformer.

Etik i tech:

IDA skal være vagthund for teknologiudviklingens etiske dimensioner, herunder retten til digitalt privatliv og ordentlige algoritmer. I dag er praksis og lovgivning det vilde vesten. Derfor skal IDA være en stærk stemme i samfundsdebatten, der gennem infokampagner, analyser og anbefalinger til lovgivning former bedre etik i teknologiudviklingen.

Din livslange karrierecoach:

Mange i IDA ønsker et arbejdsliv med spændende udfordringer. Men de færreste har det fulde overblik over mulighederne. Vores faglige fællesskab har en fantastisk mulighed for at præsentere målrettede tilbud til den enkelte, baseret på anbefalinger, data og vores medlemmers erfaringer. IDA skal være din livslange karrierecoach, der altid giver de velkomne råd, du ikke selv havde set.

 

Yngrelistens DNA er at være en modig, visionær liste, der smøger ærmerne op for at udvikle:

  • Vi tager ansvar ved at engagere kvalificerede folk til IDAs vigtigste poster
  • Vi sætter dagsorden ved at komme med forslag og diskussionsemner i alle IDAs organer
  • Vi vil skabe en stærk fælles identitet for hele IDAs medlemsskare
  • Vi arbejder for mangfoldighed i hele IDA, med fokus på yngre, internationale og andre underrepræsenterede
Why should you vote for me?
Yngrelisten (the young, green voices of IDA) engages young people in IDA and sets visions for the future. Vote for us to support young STEM graduates to set a green direction for IDA. Our key issues are:

Green transition: 
IDA must take more responsibility for the green transition of our society by bringing facts into the debate, bringing stakeholders together in finding concrete solutions, and by being a hub for technology-based visions and limitations. We must bring our members together and engage in interdisciplinary professionalism so that we point out the most important efforts. IDA must also have the courage to say the unpopular opinion when required. 

The working life of the future must be made flexible: 
Many want a more flexible working life with time for family, entrepreneurship and lifelong learning. IDA must shape the framework that makes it possible to have a more flexible working life - including the right to part-time work. Our members must have good working conditions, even under flexible forms of employment. 

Ethics and tech: 
IDA must be the watchdog for the ethical dimensions of technology development, including the right to digital privacy and proper algorithms. What is practiced and legislated today are the Wild West. Therefore, IDA must be a strong voice in the societal debate, which through information campaigns, analyzes and recommendations for legislation shapes better ethics in technology development. 

Your lifelong career coach: 
Many in IDA want a working life with exciting challenges. But few have the full overview of the possibilities. Our professional community has a great opportunity to present targeted offers to the individual, based on recommendations, data and our members' experiences. IDA should be your lifelong career coach, always giving the perfect advice you had not even considered. 

The DNA of the youth list is to be a brave, visionary list that rolls up its sleeves to develop: We take responsibility by engaging qualified people for IDA's most important positions We set the agenda by coming up with proposals and discussion topics in all IDA's bodies We want to create a strong common identity for the entire IDA membership We work for diversity throughout IDA, focusing on younger, international and other under-represented