Andreas Moesgaard Christiansen

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 33
Workplace LEO Pharma A/S
Education Civilingeniør
Field Anvendt Kemi
Hvem er jeg?

Jeg er 33 år gammel og uddannet kemiingeniør fra DTU, som jeg er i gang med at supplere med en HD fra CBS. Til dagligt arbejder jeg med udvikling af kemiske processer til produktion af lægemidler hos Leo Pharma samt support til produktionen og projektledelse.
De sidste 3 år har jeg været repræsentant for Yngrelisten i Ansattes råd, hvor vi arbejder med vilkår for IDAs medlemmer på det danske arbejdsmarked

I min fritid, når jeg ikke laver IDA arbejde bruger jeg på at lave frivilligt arbejde i andre organisationer blandt andet det danske spejderkorps.


Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til IDA-valget fordi jeg gerne vil sikre for at IDA bliver ved med at kæmpe for fremtidens fleksible arbejdsmarked med plads til forskelligheder. Samt et IDA der sikrer et fair og retfærdigt arbejdsløshedssystem der sikrer medlemmerne i tilfælde af arbejdsløshed og hjælper dem vider.

Med alle vores klog og dygtig STEM medlemmer har IDA et ansvar overfor samfundet om at sikre at disse stemmer kommer frem i debatten. Så vi kan få alle de teknologiske løsninger i spil, som skal løse fremtidens problemer, særligt den grønne omstilling.

Jeg stiller op for Yngrelisten da jeg mener det er her mine værdier repræsenteres bedst. Du kan læse meget mere om Yngrelistens mærkesager under præsentationen af listen.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg brænder for at gøre IDA til en frontkæmper i kamp for fremtidens fleksible arbejdsmarked.

Jeg vil kæmpe for at IDA i fremtiden vil give vores medlemmer en platform til at få teknologien frem i debatten om løsningen på fremtidens problemer, særligt den grønne omstilling.

Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde i frivillige politiske organisationer.

Who am I?

I am 33 years old and have a degree in chemical engineering from DTU, which I am in the process of supplementing with an HD from CBS. On a daily basis, I work with the development of chemical processes for the production of pharmaceuticals at Leo Pharma as well as support for the production and project management.
For the last 3 years I have been a representative of The Green Voices in the Employees' Council, where we work with terms for IDA's members in the Danish workforce.

In my spare time, when I am not doing IDA work, I spend doing volunteer work in other organizations, including the Danish Scout Association

Why am I a candidate?

I am running in the IDA election because I want to ensure that IDA continues to fight for the flexible labor market of the future with room for differences. As well as an IDA that ensures a fair and equitable unemployment system that secures the members in case of unemployment and helps them further in their careers.

With all our wise and capable STEM members, IDA has a responsibility to society to ensure that these voices emerge in the debate. So, we can get all the technological solutions forward, that will solve the problems of the future, especially the green transition.

I am part of the The Green Voices as I believe this is where my values ​​are best represented. You can read much more about the key issues for The Green Voices during the main presentation of the list.

Why should you vote for me?

I am passionate about making IDA a front fighter in the fight for the flexible labor market of the future.

I will fight so that IDA in the future to give our members a platform to bring the technology forward in the debate on the solution to the problems of the future, especially the green transition.

I have experience of board work in voluntary political organizations.