Normal fixed 12b1516a b1fc 4735 bdb7 9eaf5b15f560

Supporters

 • Lars Sørensen
 • Alfred Voetmann
 • Frederik Thorup
 • Jakob Martin Pedersen
 • Erik Brok
 • Simon Milling Pedersen
 • David Kristensen
 • Bjarne Thorsted
 • Michael Molbech
 • Nicolai Mifsud
 • Rasmus Witt Jensen
 • Kenneth Petersen
 • Knud Mikkelsen
 • Peter Knudsen
 • Christian Kofoed
 • Troels Larsen
 • Uffe Fredens
 • Stefan Alber
 • Jan Steen Jørgensen
 • Anders Løbger
 • Adam Klingest
 • Rasmus Engelsholm
 • Henrik Blitger
 • IDA Østjylland

  Atomkraft ja tak!

  Party leader Olavur Thorup
  Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund None
  External links
  Budskab

  IDA skal forblive den videnskabeligt funderede spydspids i klimadebatten og tage lederskab i den grønne omstilling, der prioriterer klima, natur, miljø og biodiversitet. Og lytter man til videnskaben, så er vores vores budskab klart: Vi kommer aldrig i mål uden brug af atomkraft.

  Message

  IDA shall remain being the scientific spearhead in the climate debate and take leadership in the green transition which makes climate, nature, environment and biodiversity the priority. And if you listen to science, our message is clear: We will never reach the goal without nuclear power.

  Listepræsentation

  IDA er en væsentlig faktor i den danske energidebat og bør leve op til sin naturvidenskabelige basis og sit teknologiske ansvar. Videnskab, klima, miljø, biodiversitet og mennesker bør gå forud for enkelte sektorers økonomiske interesser.

  Energiproduktion er den største enkeltudleder af CO2 i dag og derfor bør reduktioner prioriteres meget højt - her kommer IDA’s medlemmer til at spille en afgørende rolle i omstillingen.

  Med et overskud af CO2-neutral energi vil vejen til omstilling af det resterende samfund blive lettere. Atomkraft kan sikre en stabil CO2-neutral og forsynings-sikker energiforsyning. Den vil give et energioverskud til f.eks. at producere de nødvendige og energitunge PtX brændstoffer.

  Danmark er i øjeblikket storimportør af energi, og importen forventes kun at stige. Afbrydelser og svingende energipriser er til stor skade for samfundet, men også for erhvervslivet.

  Vi vil arbejde for, at Danmark i stedet skal blive netto-eksportør af både grøn      energi og grøn energiteknologi.

  IDA's politik bør fortsat baseres på videnskab og teknologi med fokus på en bæredygtig og klimavenlig udvikling i samfundet. Debatten om atomkraft bør tage afsæt i naturvidenskab, pålidelige data og valideret dokumentation - kun derved kan vi og politikerne træffe et oplyst valg. Fagfolk, herunder FN, konkluderer, at atomkraft har det mindste aftryk på klima, natur, biodiversitet og mennesker.

  Ved at skabe en CO2-neutral energiforsyning kan vi fastholde og tiltrække energitung industri, opretholde vores industrisamfund og give dansk erhvervsliv en grøn konkurrencefordel.

  Udover nødvendigheden af atomkraft vil listen også kæmpe hårdt for, at IDA aktivt arbejder for:

  • Et inkluderende arbejdsmarked, hvor der er plads til alle køn, aldre og nationaliteter.
  • At mennesker med handicap også skal inkluderes, dvs. at medlemmer og studerende med fysiske eller psykiske udfordringer bør hjælpes og støttes.
  • At assistere med at opnå et velafbalanceret arbejdsliv.
  • At understøtte medlemmerne primært som FAG-forening både på arbejdspladsen og i fritiden.
  • At støtte op om efteruddannelse og opkvalificering af medlemmer.
  • At fremme internationale arbejdsmiljøer i danske virksomheder, til gavn for medarbejderne og virksomhederne med henblik på at skabe et bredt globalt udsyn og indblik.

  Listens kandidater har også punkter, som de hver især også brænder for - disse mærkesager kan I læse mere om på deres respektive valgprofiler.

  IDA-listen Atomkraft ja tak er dannet af IDA medlemmer ud fra den tværpolitiske Forening Atomkraft - ja tak! - men listen er uafhængig af selve foreningen, og listens politik bliver sammensat af kandidaterne i fællesskab.

  Presentation

  IDA is an important factor in the Danish energy debate and should live up to its scientific basis and technological responsibility. Science, climate, environ-ment, biodiversity and people should come before the financial interests of individual sectors.

  Energy production is the largest single emitter of CO2 today and therefore obtaining reductions in this area should gain the highest priority - in this context IDA's members are going to play a crucial role for this transition.

  A surplus of carbon-neutral energy will make transition of the rest of society slightly easier. Nuclear power can ensure a stable carbon-neutral energy supply and provide for an energy surplus for example to produce any necessary and energy-intensive PtX fuels.

  Denmark is currently importing the majority of our energy, and imports are only likely to increase. Outages and fluctuating energy prices are very damaging for our society, but also for our business and industry.

  We will work towards ensuring that Denmark instead increases its exports of green energy as well as of green energy technologies.

  The policies of IDA should continue to be based on science and technology, and focus on a sustainable and climate-friendly development of society. The debate around nuclear power should be based on science, reliable data and validated documentation. That is the only way for us and our politicians to make an informed decision. Experts, including the UN, have concluded that nuclear power has the lowest footprint on climate, nature, biodiversity and people.

  By creating a CO2-neutral energy supply, we can maintain our industri-based society, attract energy-intensive industries and provide Danish companies a green and competitive advantage.

  Besides the need for nuclear power, this election list will also strive for IDA to actively work to:

  • Promote an inclusive labour market with room for all genders, ages and nationalities.
  • Also include people with disabilities, i.e. members and students with physical or mental challenges should actively be helped and supported.
  • Assist in promoting a well-balanced work life.
  • Support members, primarily as a union for PROFESSIONALS at their workplace as well as in their free time.
  • Support continued member training and upgrading of skills.
  • Promote international work environments in Danish companies in order to benefit the employees as well as the companies in order to create global perspectives and insights

  The candidates on this election list all have each their individual focus points which they are also passionate about. Please feel free to read more about these points in their election profiles.

  This IDA election list: Atomkraft ja tak (Nuclear power - yes please) was established by IDA members from the inter-political climate action group Atomkraft ja tak - however, this list is independent from the action group, and the policy of the list will be drawn up in copperation by the candidates.

  Candidates in