Normal fixed sk rmbillede 2021 10 11 164332

Supporters

No supporters

IDA Vestjylland

Senioringeniørlisten

Party leader Nicolai Schiørring
Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Senioringeniørlisten og Yngrelisten
External links
Budskab

Et godt arbejdsliv starter i første job og slutter først efter pensioneringen. IDA skal tage hånd om alle faser af medlemmernes arbejdsliv, mener Senioringeniørlisten. .

Message

A good working life begins with your first job and does not end until retirement. The Senior Engineer List believes that IDA should support every phase of its members’ working lives.

Listepræsentation

Sæt pris på erfaringen 

Erfarne ingeniører bærer et stort ansvar på arbejdspladsen. IDA skal sikre dem tryghed på jobbet, faglig udvikling og større frihed til at blive pensioneret i det tempo, de ønsker. 

 

Hvis man vil skabe ordentlige rammer for arbejdslivet, skal man gå i gang allerede i det første job og fortsætte, indtil man er pensioneret. Derfor foreslår Senioringeniørlisten, at udviklingssamtaler om seniorlivet bliver en fast del af alle IDA-medlemmers arbejdsliv. Listen peger på, at mange IDA-medlemmer over 50 år har det svært med trivslen og trygheden i ansættelsen. De lidt ældre har problemer med at trappe ned, så de overgår til pensionistlivet i en glidende overgang. Hvis disse problemer løses, vil de ældre medarbejdere blive længere på arbejdspladsen. Dermed kan ingeniørmanglen i Danmark blive mindre. Det arbejder Senioringeniørlisten for. 

 

Mærkesager 

-IDA er for ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 

-Vi arbejder for et etisk ingeniørløfte  

-Kvalitetsarrangementer regionalt og lokalt 

-Seniorudviklings-samtaler til alle IDA-medlemmer 

-IDA er teknologiens højborg 

 

Historisk 

Senioringeniørlisten har været aktiv gennem hele IDA’s levetid og har med syv HB-medlemmer stor indflydelse. Listens kandidater er involveret i et væld af lokale arrangementer. Det er i lokale og regionale netværk, IDA især skal vise sit værd.  

Listen løfter også de mere langsigtede politiske emner, såsom ingeniøridentitet, FN’s verdensmål og en bedre indretning af arbejdsmarkedet. 

 

Hvem 

Seniortitlen tilfalder de medarbejdere, der har erfaring og styrke til at bære det største ansvar. Det er denne betydning, Senioringeniørlisten henviser til i sit navn. Listen består af kandidater i alle aldre, og listen er bredt repræsenteret i udvalg og IDA-regioner. Listen appellerer især til kandidater der har etableret sig på arbejdsmarkedet. 

 

Vision 

-IDA er nærhed og netværk hele livet 

-IDA tilbyder faglig udvikling og efteruddannelse hele livet 

-IDA skal påvirke og udvikle debatter om klima, miljø og bæredygtighed

Presentation

Place value on experience 

Experienced engineers carry a large amount of responsibility at the workplace. IDA should ensure their sense of security at work, professional development and greater freedom to retire at their own speed. 

 

Creating a proper framework for your working life begins as soon as you start your first job and continues until you retire. The Senior Engineer List therefore proposes that development interviews about senior life become a fixed part of the working life of all IDA members. The List points to the fact that many IDA members over the age of 50 struggle with wellbeing and security in their employment. Slightly older members have trouble scaling down and gradually transitioning to retirement. If these issues can be resolved, older members would keep working for longer, and thereby alleviate the engineer shortage in Denmark. This is what the Senior Engineer List is working towards. 

 

Key issues 

- IDA is for engineers and natural science professionals 

- We support an ethical engineering oath  

- Quality member events regionally and locally  

- Senior development interviews for all IDA members 

- IDA as a technological stronghold 

 

History 

The Senior Engineer List has existed since IDA was founded, and has significant influence through our seven representatives in the Executive Committee. The Senior Engineer List candidates are involved in a wealth of local events. IDA needs to show its worth in local and regional networks in particular.  

The List also focuses on more long-term political topics such as engineering identity, the United Nations Sustainable Development Goals and improved organisation of the labour market. 

 

Who 

The title of senior is given to employees who have the experience and strength to carry the biggest responsibilities. This is the meaning of the word as used in the Senior Engineer List name. There are candidates of all ages on the List and the List is broadly represented in committees and IDA’s regions. The List particularly appeals to candidates that are well established on the labour market. 

 

Vision 

- IDA is closeness and networks for life 

- IDA offers professional development and continuing training for life 

- IDA must influence and further debates on climate, the environment and sustainability

 

Candidates in