Normal fixed ingeni r logo vs2

Supporters

No supporters

IDA Vestjylland

Ingeniør & TeknologiListen

Party leader Christina Kiær
Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Pensionistlisten, Fagforeningslisten, De Privatansatte, Private Ingeniører - pi
External links
Budskab

Ingeniør og TeknologiListen vil styrke IDA's medlemmer i hele landet. Vores DNA er den fælles passion for teknologi i alle dens facetter. Vi kæmper for flere aktiviteter af højt fagligt niveau i hele landet og at IDA skal være en stærk stemme for teknik og naturvidenskab i den offentlige debat.

Vi vil med din stemme sikre:
· At der kommer flere arrangementer på et højt fagligt niveau i hele landet,
· At du får attraktive medlemstilbud til et fortsat lavt kontingent,
· At IDA's frivillige får den støtte de fortjener,
· At IDA arbejder for dine forbedre dine ansættelsesvilkår,
· Og at IDA bliver en endnu stærkere stemme for fakta.

Message

The Engineers & Technology list works for more activities in all of Denmark, at a high academic level. IDA must be a strong voice for technology and science in the public debate.

Listepræsentation

Ingeniør og TeknologiListen er en af IDA’s store lister. Vi arbejder for et IDA, der både er teknologiens stemme og en innovativ fagforening, som drives ud fra medlemmernes behov. Ingeniør & TeknologiListen er listen for faglig stolthed: Vores DNA er den fælles passion for teknologi i alle dens facetter. IDA skal være for alle STEMI-uddannede (Science, Technologi, Engineering, Mathematics & IT), der deler vores faglige stolthed og ønsket om et stærkt netværk med ligesindede. Et IDA, der er stærkt i hele Danmark og tilbyder kompetenceudvikling, netværk og karriereudvikling i alle landets regioner.

Mærkesager

 • Vi er listen, der støtter de frivillige i IDA.
 • Stærke faglige og sociale arrangementer i hele landet.
 • IDA skal være teknologiens stemme, der kommer med løsninger og står på at ”fakta er fakta.”
 • At IDA arbejder for at forbedre dine ansættelsesvilkår.
 • Vi vil fastholde og videreudvikle IDA’s mange medlemstilbud og holde kontingentet lavt.​

IDAs frivillige ildsjæle er en ressource, som er utroligt meget værd. IDA skal være bedre til at understøtte det, IDA bygger på: medlemmernes faglige passion og vilje til at gøre noget for hinanden. Faglige, kulturelle og sociale aktiviteter skaber netværk, og det er i sådanne netværk, medlemmerne kan udvikle sig og holde passionen for det tekniske område ved lige. Desuden styrker netværk alle ingeniørers karrieremuligheder. IDA skal fortsat kæmpe for gode ansættelsesvilkår.

Om listen

Ingeniør & TeknologiListen har været med fra IDA’s skabelse, og vi har flyttet IDA i retning af flere decentrale aktiviteter. Vores kandidater har erfaring fra alle IDAs enheder og ved, hvad der sker i IDA, også lokalt. En stemme på os er en stemme på de frivillige.

Vision

 • Flere medlemmer skal være frivillige i IDA, helst på en sjov og mere givende måde. IDAs administration skal tage det tunge administrative arbejde.
 • IDA skal være større. Med flere arrangementer kan IDA gøre en forskel for flere til en fortsat lav pris.
 • IDAs profil skal være skarp på STEMI-området. IDA skal fortsat være det naturlige valg, når politikere har brug for viden og samarbejde om teknologi.

 

Presentation
The Engineer and Technology List is one of IDA's big lists. We work for an IDA, which is both the voice of technology and an innovative union, driven by the needs of its members. The Engineer & TechnologyList is the list of professional pride: Our DNA is the passion for technology, in all its facets. IDA must be for all STEMI graduates (Science, Technology, Engineering, Mathematics & IT) who share our professional pride and desire for a strong network with like-minded people. An IDA that is strong throughout Denmark and offers competence development, networks and career development in all regions of Denmark.

What we fight for

 • We are the list that supports the volunteers in IDA.
 • Strong professional and social events throughout the country.
 • IDA must be the voice of technology that comes up with solutions and insists that "facts are facts."
 • We will maintain and further develop IDA's many membership offers and keep the membership fee low.

IDA's volunteers are a resource that is incredibly valuable. IDA must be better at supporting what IDA is based on: the members' professional passion and willingness to do something for each other. Professional, cultural and social activities create networks, and it is in such networks that members can develop and keep the passion for the technical field a live. In addition, networking strengthens the career opportunities of all engineers. IDA must continue to fight for good employment conditions.

About the list

Ingeniør & TeknologiListen has been involved since IDA's creation, and we have since day one moved IDA towards more decentralized activities. Our candidates have experience from all IDA units and know what is happening in IDA, also locally. A vote for us is a vote for the volunteers.

Vision

 • More members should volunteer at IDA, preferably in a fun and more rewarding way. IDA's administration must take on the heavy administrative burdens.
 • IDA needs to be bigger. With more events, IDA can make a difference for more at a continued low cost.
 • IDA's profile must be sharp in the STEMI area. IDA must continue to be the natural choice when politicians need knowledge and cooperation on technology.

 

Candidates in