Claus Beier

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder 63
Arbejdssted Københavns Universitet
Uddannelse Civilingeniør, PhD
Retning Kemi
Hvem er jeg?
Forskning og uddannelse til bæredygtige løsninger
Jeg har gennem mange år selv fungeret som forsker og forskningsleder både nationalt og internationalt, og de sidste 10 år som forskningsdirektør og nu institutleder på KU. I min tid som institutleder har jeg konsekvent arbejdet med at gøre bæredygtighed og FNs 17 bæredygtighedsmål til et fælles bagtæppe for instituttets forskning og undervisning og på den måde forpligtet universitetet på konkret at forholde sig til og bidrage til vigtige samfundsmæssige dagsordner. Jeg er stærk tilhænger af AI/Anerkendende ledelse. Jeg brænder for gennem min ledelse at bringe forskning og uddannelse i spil i fht. vigtige samfundsmæssige dagsordner - klima, biodiversitet, urban udvikling mm. og jeg tror på at de store forandringer vi står overfor kræver lederskab,divresitet og inddragelse på tværs af fagligheder. 
Hvorfor stiller jeg op?
Ledelse, forskning og uddannelse
Jeg ser vigtigheden og nødvendigheden af stærk forskning og inspirerende uddannelse indenfor STEM-området, for at skabe de rigtige løsninger til den grønne omstilling. Men jeg ser også nødvendigheden af tværfaglighed og samspil med samfundsfaglige og humanistiske aspekter. De manglende gennembrud ved COP 26 i Glasgow skyldtes ikke manglen på STEM, men mangel på menneskelig og samfundsmæssig forståelse og modenhed. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem universiteter/vidensinstitutioner og de samfundmæssige aktører, der skal implementere de nødvendige løsninger. Og vi skal sikre lederskab med stærke bæredygtigheds-værdier.
Hvorfor skal man stemme på mig?
IDA - en stærk bidragyder i den grønne omstilling
Jeg vil arbejde for at styrke IDAs rolle og lederskab som konstruktiv bidragyder og interessent til holistiske, tværfaglige og bæredygtige løsninger i den grønne omstilling og andre væsentlige dagsordner. Jeg arbejder for lederskab med anerkendelse af faglig og menneskelig forskellighed.  
Who am I?
Research and education for sustainable solutions
For many years I have worked as a researcher and research leader both nationally and internationally, and the last 10 years as research director and now head of department at the Universiy of Copenhagen. During my time as head of department, I have consistently worked to make sustainability and the UN's 17 sustainability goals a common platform for the department's research and teaching, thus committing the university to concretely relate to and contribute to important societal agendas. I am a strong supporter of Appreciative Inquiry. Through my management, I am passionate about bringing research and education into play in relation to important societal agendas - climate, biodiversity, urban development etc. and I believe that the great changes we are facing require leadership, diversity and involvement across disciplines.
Why am I a candidate?
Management, research and education
I see the importance and necessity of strong research and inspiring education within the STEM area, to create the right solutions for the green transition. I acknowledge the need for interdisciplinarity and interaction with social and humanitarian aspects. The lack of breakthroughs at COP 26 in Glasgow was not due to the lack of STEM, but the lack of human and societal understanding and maturity. Therefore, we must strengthen the cooperation between universities / knowledge institutions and the societal actors who must implement the necessary solutions. And we must ensure leadership with strong sustainability values.
Why should you vote for me?
IDA - a strong contributor to the green transition
I will work to strengthen IDA's role and leadership as a constructive contributor and stakeholder for holistic, interdisciplinary and sustainable solutions in the green transition and other important societal agendas. I work for leadership with recognition of professional and human diversity.