David Odgaard Ravn

Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Arbejdssted David R. Consulting -> Akademikernes Startup (Akademikernes A-kasse)
Uddannelse Cand.IT. i Digital Innovation & Management
Retning Enterprise Architecture & Digital Economy
Hvem er jeg?

Det du skal vide er, at jeg er en IDAentusiast! Jeg har været engageret i IDA i 9 år og jeg vil kæmpe for, at IDA kan blive ved med at være den bedste medlemsorganisation i Danmark.

Jeg er selvstændig i mit firma David R. Consulting, hvor jeg arbejder som ekstern konsulent hos AKA. Jeg er uddannet fra ITU som Cand.it. i Digital Innovation & Management, og jeg har en bachelor fra AAU-CPH i Teknoantropologi. Siden jeg blev færdig i 2016, har jeg lavet virksomheder, herunder Event Collective ApS som blev solgt i 2021.

Hos AKA er jeg Forretningsrådgiver i Danmarks nok bedste startup program: Akademikernes Startup. Min kerneopgave er, at jeg skal være mentor for over 75 startups om året. Jeg tager forretningssamtaler, laver foredrag og workshops, og sørger for at det intensive 3 måneders program kører uden problemer, og bliver endnu bedre. 

I privaten er jeg gift og familiefar med en søn på 1 år.

Jeg støtter stærkt op omkring Yngrelistens mærkesager, som kræver fokus på et fleksibelt arbejdsliv, livslang læring, etik i teknologi, og positiv påvirkning af den grønne omstilling.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har været aktiv i 9 år i IDA, hvor jeg har stået for over 200 arrangementer i min tillidsvalgte positioner. Først som bestyrelsesmedlem, og senere som formand for IDA Young Professionals, og næstformand for IDA Lederforum København. Jeg er stolt af de resultater, vi har skabt; høj medlemsdeltagelse og tårnhøje evalueringer på arrangementerne. Men jeg vil meget mere for IDA. Derfor stiller jeg op i det politiske for Yngrelisten for at skabe en endnu bedre medlemsorganisation for alle IDAs medlemmer.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Som iværksætter og erhvervsdrivende har jeg en unik tilgang til at prøve ting af, skabe hurtige resultater, revurderer, og implementere nye tiltag på en passende måde. Denne tilgang vil jeg tage med ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil derudover arbejde for at støtte op om flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDA-bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA nu - og i fremtiden.

Mine personlige mærkesager er:

 • At skabe en fælles IDA identitet for alle IDAs medlemmer.

I dag er Ingeniørforeningen Danmark nok den bedste organisation for ingeniører. Men over de sidste årtier har IDA valgt at åbne op for andre uddannelsestyper end ingeniører og disse udgør i dag 25,5% af stemmeberettiget medlemmer (90.091). Mange cand. scienter. og cand. it.’er er glade for at være medlem af IDA, men mange føler sig samtidig fremmedgjorte af retorikken og kulturen. Med min udannelsesbaggrund, og med over 9 års erfaring i IDAs bestyrelser, der mener jeg, at jeg har en unik indsigt i, hvordan IDA kan blive mere inkluderende overfor marginaliseret uddannelsesgrupper i IDA. 

Med din stemme vil jeg kæmpe for, at vi finder en fælles identitet, som alle IDAs medlemmer kan se sig selv i. 

 • Klimavenlige IDA arrangementer

Vi kan gøre meget mere for at være foregangsforening og fremvise det klimaaftryk, som vores over 3000 arrangementer har årligt. Her burde det være muligt både at klimakompensere for kørsel, drikkelse, mad og mere. Samtidig burde det være en naturlig mulighed at give IDA medlemmerne valget om, i hvor høj grad man ønsker klimavenlig forplejning til det pågældende arrangement. Med din stemme vil jeg kæmpe for at skubbe på den grønne omstilling internt i IDA.

Udover mine egne mål er jeg også med på Yngrelisten, da jeg, sammen med mine kollegaer, har været med til at skabe listens mærkesager og retning. De 4 mærkesager vi går til valg på er:


Grøn omstilling

IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten, samle aktører i at finde konkrete løsninger, og ved at være tænketank for teknologibaserede visioner og begrænsninger. Vi skal samle vores medlemmer og engagere den interdisciplinære faglighed så vi peger på de væsentligste indsatser. IDA skal også have modet til at sige det upopulære.


Fremtidens arbejdsliv skal gøres fleksibelt

Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv - herunder ret til deltid. Vores medlemmer skal have gode arbejdsvilkår, selv under fleksible ansættelsesformer.


Etik i tech

IDA skal være vagthund for teknologiudviklingens etiske dimensioner, herunder retten til digitalt privatliv og ordentlige algoritmer. I dag er praksis og lovgivning det vilde vesten. Derfor skal IDA være en stærk stemme i samfundsdebatten, der gennem infokampagner, analyser og anbefalinger til lovgivning former bedre etik i teknologiudviklingen.


Din livslange karrierecoach

Mange i IDA ønsker et arbejdsliv med spændende udfordringer. Men de færreste har det fulde overblik over mulighederne. Vores faglige fællesskab har en fantastisk mulighed for at præsentere målrettede tilbud til den enkelte, baseret på anbefalinger, data og vores medlemmers erfaringer. IDA skal være din livslange karrierecoach, der altid giver de velkomne råd, du ikke selv havde set.

 

Yngrelistens DNA er at være en modig, visionær liste, der smøger ærmerne op for at udvikle. Vi:

 • tager ansvar ved at engagere kvalificerede folk til IDAs vigtigste poster
 • sætter dagsorden ved at komme med forslag og diskussionsemner i alle IDAs organer
 • vil skabe en stærk fælles identitet for hele IDAs medlemsskare
 • arbejder for mangfoldighed i hele IDA, med fokus på yngre, internationale og andre underrepræsenterede
Jeg mener, at en stemme på mig er en klar stemme på et bedre IDA. 
Who am I?

What you need to know is that I am an IDA enthusiast! I have been involved in IDA for 9 years and I want to fight for IDA to continue to be the best member organization in Denmark.

I am self-employed in my company David R. Consulting, where I work as an external consultant at AKA. I graduated from ITU as a Cand.IT. in Digital Innovation & Management, and I have a bachelor's degree from AAU-CPH in Techno-Anthropology. Since I graduated in 2016, I have created companies, including Event Collective ApS which was sold in 2021.

At AKA, I am a Business Advisor in Denmark's probably greatest startup program: Akademikernes Startup. My core job is to mentor over 75 startups a year. I take business interviews, do lectures and workshops, and make sure that the intensive 3 month program runs smoothly, and gets even better.

In private I am married and a father of a family with a son of 1 year.

IDA is an outstanding organisation that provides a great platform for STEM professionals. I'm proud of having contributed to this great organisation since 2013, by promoting Yngrelisten’s priorities for improving diversity in all aspects and areas of the organisation.

Why am I a candidate?
I have been active for 9 years in IDA where I have been responsible for over 200 events in my elected positions, first as a board member, and later as chairman of IDA Young Professionals, and deputy chairman of IDA Lederforum København. I am proud of the results we have created, with high membership participation and towering evaluations at the events. But I want a lot more for IDA. That is why I am now running in the political arena for Yngrelisten to create an even better member organization for all IDA's members.
Why should you vote for me?
As an entrepreneur for the past 6 years, I have a unique approach to try things out, create quick results, re-evaluate, and implement new initiatives in an appropriate way. I will take this approach into the work as elected. In addition, I will work to support more younger board members in all IDA boards to promote the generational change that will help strengthen IDA for all now and in the future.
My personal goals are:

 • To create a common IDA identity for all IDA members.
Today, the Engineers' Association, IDA is the best organization for engineers. However, over the last few decades, IDA has chosen to open up to other types of education than engineers, and these currently make up 25.5% of voting members (90,091). Many cand. scenter. and cand. ITs are happy to be members of IDA, but at the same time many feel alienated from the rhetoric and culture. With my educational background, and with over 9 years of experience on IDA's boards, I believe I have a unique insight into how IDA can become more inclusive towards marginalized education groups in IDA. With your vote, I will fight for us to find a common identity in which all IDA members can see themselves.


 • Climate-friendly IDA events
We can do much more to be a pioneering association, and showcase the climate footprint that our over 3000 events have annually. Here it should be possible to climate-compensate for driving, drinking, food and more. At the same time, it should be a natural opportunity to give IDA members the choice of the degree to which they want climate-friendly catering for the event in question. With your vote, I will fight to push for the green transition internally within IDA.
In addition to my own goals, I am also on Yngrelisten, as i together with my colleagues, have helped to create the political direction. The 4 key issues we focus on in this election, are:

Green transition
IDA must take more responsibility for the green transition of our society by bringing facts into the debate, bringing stakeholders together in finding concrete solutions, and by being a hub for technology-based visions and limitations. We must bring our members together and engage in interdisciplinary professionalism so that we point out the most important efforts. IDA must also have the courage to say the unpopular opinion when required.

The working life of the future must be made flexible
Many want a more flexible working life with time for family, entrepreneurship and lifelong learning. IDA must shape the framework that makes it possible to have a more flexible working life - including the right to part-time work. Our members must have good working conditions, even under flexible forms of employment.

Ethics and tech
IDA must be the watchdog for the ethical dimensions of technology development, including the right to digital privacy and proper algorithms. What is practiced and legislated today are the Wild West. Therefore, IDA must be a strong voice in the societal debate, which through information campaigns, analyzes and recommendations for legislation shapes better ethics in technology development.

Your lifelong career coach
Many in IDA want a working life with exciting challenges. But few have the full overview of the possibilities. Our professional community has a great opportunity to present targeted offers to the individual, based on recommendations, data and our members' experiences. IDA should be your lifelong career coach, always giving the perfect advice you had not even considered.
 The DNA of the youth list is to be a brave, visionary list that rolls up its sleeves to develop: We take responsibility by engaging qualified people for IDA's most important positions:
 • We set the agenda by coming up with proposals and discussion topics in all IDA's bodies
 • We want to create a strong common identity for the entire IDA membership
 • We work for diversity throughout IDA, focusing on younger, international and other under-represented
I believe that a vote for me is a vote for a better IDA.