Mette Bybjerg Brock

Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 28
Arbejdssted Danmarks Tekniske Universitet
Uddannelse Civilingeniør
Retning Fysik og nanoteknologi
Hvem er jeg?
Jeg er 28 år og PhD-studerende indenfor neutron instrumentering på DTU.  Jeg er uddannet som Civilingeniør i 2020, men har allerede før jeg blev færdig været dybt involveret i IDAs arbejde. Jeg er foreningsmenneske af hele mit hjerte og engagerer mig i foreninger, hvor jeg virkelig tror på vi kan skubbe verden i en bedre retning - derfor selvfølgelig også i IDA. Derudover har jeg været og er fortsat aktiv i spejderbevægelsen.
Yngrelistens mærkesager støtter netop op om både at støtte op om vores udvikling som mennesker og medarbejdere og for samfundet udvikling: fokus på et fleksibelt arbejdsliv og livslang læring, etik i tech, og påvirkning af den grønne omstilling.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har været aktiv i det meste af min studietid (siden 2015), hvor jeg arbejdede aktivt for større studenterinklusion og fokus på de unge stemmer i IDA - både internt og eksternt. Jeg er stolt af de resultater vi har skabt og den bevægelse af unge, der nu tager en aktiv rolle i samfundsdebatten på IDAs vegne.

En mangfoldig, ung og dynamisk forening kræver konstant arbejde og fokus rettet mod fremtiden, og det fokus vil jeg gerne være med til at sætte retningen for igennem Yngrelisten. Arbejdslivet skal være fleksibelt, fremtiden grøn og IDA skal tage medansvar for samfundets teknologiske udvikling.Hvorfor skal man stemme på mig?

Som en ung stemme i IDA vil jeg arbejde for at vi kan få de bedste vilkår på et omskifteligt arbejdsmarked, for vores udvikling som medarbejdere - men i lige så høj grad for os som mennesker.

Derudover mener jeg og vil arbejde for, at IDA fortsat skal være en aktiv stemme i samfundsdebatten for netop at give debatten et solidt faglig og etisk fundament.

Yngrelisten engagerer unge i IDA og sætter visioner for fremtiden. Stem på os for at støtte at unge STEM-uddannede skal sætte en grøn retning for IDA. Vores mærkesager er:

Grøn omstilling:

IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten, samle aktører i at finde konkrete løsninger, og ved at være tænketank for teknologibaserede visioner og begrænsninger. Vi skal samle vores medlemmer og engagere den interdisciplinære faglighed så vi peger på de væsentligste indsatser. IDA skal også have modet til at sige det upopulære.

Fremtidens arbejdsliv skal gøres fleksibelt:

Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv - herunder ret til deltid. Vores medlemmer skal have gode arbejdsvilkår, selv under fleksible ansættelsesformer.

Etik i tech:

IDA skal være vagthund for teknologiudviklingens etiske dimensioner, herunder retten til digitalt privatliv og ordentlige algoritmer. I dag er praksis og lovgivning det vilde vesten. Derfor skal IDA være en stærk stemme i samfundsdebatten, der gennem infokampagner, analyser og anbefalinger til lovgivning former bedre etik i teknologiudviklingen.

Din livslange karrierecoach:

Mange i IDA ønsker et arbejdsliv med spændende udfordringer. Men de færreste har det fulde overblik over mulighederne. Vores faglige fællesskab har en fantastisk mulighed for at præsentere målrettede tilbud til den enkelte, baseret på anbefalinger, data og vores medlemmers erfaringer. IDA skal være din livslange karrierecoach, der altid giver de velkomne råd, du ikke selv havde set.

 

Yngrelistens DNA er at være en modig, visionær liste, der smøger ærmerne op for at udvikle:

  • Vi tager ansvar ved at engagere kvalificerede folk til IDAs vigtigste poster
  • Vi sætter dagsorden ved at komme med forslag og diskussionsemner i alle IDAs organer
  • Vi vil skabe en stærk fælles identitet for hele IDAs medlemsskare
  • Vi arbejder for mangfoldighed i hele IDA, med fokus på yngre, internationale og andre underrepræsenterede
Who am I?
I am 28 years old and a PhD student in neutron instrumentation at DTU. I graduated my Master (of Science) in Engineering in 2020, but have already prior to graduating been deeply involved in IDA's work. I am a person of volunteer association with all my heart and I engage in associations where I really believe we can push the world in a better direction - therefore of course also in IDA. In addition, I have been and continue to be active in the scout movement.
Yngrelisten's (the young, green voices of IDA) key issues support both our development as people, as employees, and for the development of society: focus on a flexible working life, lifelong learning, ethics in tech, and influencing the green transition.
Why am I a candidate?
I have been an active volunteer in IDA for most of my study time (since 2015), where I worked actively for greater student inclusion and focus on the young voices in IDA - both internally and externally. I am proud of the results we have created and the movement of young people who are now taking an active role in the societal debate on behalf of IDA.A diverse, young and dynamic association requires constant work and focus on the future, and I would like to help set that focus through Yngrelisten (the young, green voices of IDA). Working life must be flexible, the future must be green and IDA must take co-responsibility for society's technological development.
Why should you vote for me?
As a young voice in IDA, I want to work to ensure that we have the best conditions in a changing labor market. For our development as employees - but just as much for us as human beings.
In addition, I believe IDA should continue to be an active voice in the societal debate in order to provide the debate with a solid professional and ethical foundation.

Yngrelisten (the young, green voices of IDA) engages young people in IDA and sets visions for the future. Vote for us to support young STEM graduates to set a green direction for IDA. Our key issues are:

Green transition:
IDA must take more responsibility for the green transition of our society by bringing facts into the debate, bringing stakeholders together in finding concrete solutions, and by being a hub for technology-based visions and limitations. We must bring our members together and engage in interdisciplinary professionalism so that we point out the most important efforts. IDA must also have the courage to say the unpopular opinion when required.

The working life of the future must be made flexible:
Many want a more flexible working life with time for family, entrepreneurship and lifelong learning. IDA must shape the framework that makes it possible to have a more flexible working life - including the right to part-time work. Our members must have good working conditions, even under flexible forms of employment.

Ethics and tech:
IDA must be the watchdog for the ethical dimensions of technology development, including the right to digital privacy and proper algorithms. What is practiced and legislated today are the Wild West. Therefore, IDA must be a strong voice in the societal debate, which through information campaigns, analyzes and recommendations for legislation shapes better ethics in technology development.

Your lifelong career coach:
Many in IDA want a working life with exciting challenges. But few have the full overview of the possibilities. Our professional community has a great opportunity to present targeted offers to the individual, based on recommendations, data and our members' experiences. IDA should be your lifelong career coach, always giving the perfect advice you had not even considered.

The DNA of the youth list is to be a brave, visionary list that rolls up its sleeves to develop: We take responsibility by engaging qualified people for IDA's most important positions We set the agenda by coming up with proposals and discussion topics in all IDA's bodies We want to create a strong common identity for the entire IDA membership We work for diversity throughout IDA, focusing on younger, international and other under-represented