Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 52
Arbejdssted FlowCon International ApS
Uddannelse Eksportingeniør
Retning Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
Hvem er jeg?
Jeg er 52 år (men stadig ung af sind og holding 😊) og uddannet eksportingeniør. Siden jeg blev færdig i 1995 har jeg arbejdet med teknisk salg og markedsføring både nationalt og internationalt og arbejder i dag som Chief Commercial Officer inden for HVAC ventiler med fokus på markedsføring, strategi, forretningsudvikling, ledelse og bæredygtighed. Som moderne leder støtter jeg naturligt op omkring Yngrelisten, som kræver fokus på et fleksibelt arbejdsliv og påvirkning af den grønne omstilling.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har været aktiv i mere end 10 år i IDA Sjællands regionsråd (både som siddende og forhenværende formand og tidligere næstformand) og er stadig aktiv i 2 lokale enheder under IDA Sjælland, nemlig erhvervsudvalget og Vestsjællands afdeling. I sidstnævnte er jeg også formand. De seneste 3 år har jeg desuden været aktivt med i IDA Privat’s bestyrelse. Derudover har jeg tidligere siddet 6 år i Repræsentantskabet, 2 år i Vækstforum Sjælland for Akademikerne og siddet en periode i det politiske IDA kvindeudvalg. Men der er stadig arbejde at gøre for at sikre en mangfoldig, ung og dynamisk forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for større IDA-synlighed i regionerne og større regional synlighed på Kalvebod Brygge. Samtidig vil jeg støtte op om flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDA-bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

Yngrelisten’s mærkesager er:

  • fokus på ’Grøn omstilling’
  • ’Fremtidens arbejdsmarked skal gøres fleksibelt’
  • sikring af ’Etik i tech’ og
  • IDA som ’din livslange karrierecoach’ uanset hvor du er i din karriere
Følge os også på:
FaceBook: https://www.facebook.com/Yngrelisten/
Instragram: https://www.instagram.com/yngrelisten/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yngelisten-de-gr%C3%B8nne-stem-mer/

Who am I?
I am 52 years old (but still young in mind and attitude 😊) Export Engineer. Since graduating in 1995, I have worked in technical sales and marketing both nationally and internationally and today I work as Chief Commercial Officer within HVAC valves where my focus is on marketing, strategy, business development, management and sustainability. As a modern leader, I naturally support The Green Voices, who demands a flexible working life and influence on the green transition.
Why am I a candidate?
I have been active for more than 10 years in IDA Zealand's regional council (both as sitting and former chairman and former vice-chairman) and am still active in 2 local units under IDA Zealand, i.e. the business committee and West Zealand department. In the latter, I am also chairman. For the past 3 years, I have furthermore been an active member of IDA Private Sector's board. In addition, I have previously sat 6 years on the Board of Representatives, 2 years on Growth Forum Zealand for the Academics and sat for a period in the political IDA women's committee. But there is still work to be done to ensure a diverse, young, and dynamic Association.
Why should you vote for me?

I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support more younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help strengthen IDA for all now and in the future.

The Green Voices' focus areas are:
  • 'Green transition'
  • 'The future of work-life is made flexible'
  • ensuring 'Ethics in tech' and 
  • IDA as 'your life-long career coach' no matter your career stage
Follow The Green Voices:
FaceBook: https://www.facebook.com/Yngrelisten/
Instragram: https://www.instagram.com/yngrelisten/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yngelisten-de-gr%C3%B8nne-stem-mer/