Normal fixed logovalgmodul

Stillere

Ingen stillere

Innovation, Trivsel og Moderne ledelse

Listefører Juliane Marie Neiiendam
Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Familielisten og Selvstændige Ingeniørers Liste
Eksterne henvisninger
Budskab

Har du et godt arbejdsliv? Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation. Vi står for faglig stolthed og trivsel for alle IDAs medlemmer.

Message

A better framework for a working life. Well-being and good leadership lead to greater job satisfaction, better bottom-line results and energy for innovation. We stand for professional pride and well-being for all IDA members.

Listepræsentation

Faglig stolthed og trivsel for alle IDAs medlemmer

Listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse vil tage kampen op mod den udbredte tendens til stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, både ude og hjemme, der påvirker IDAs medlemmer. Det skal ske gennem uddannelse og lobbyisme. IDA bør sætte den nationale dagsorden i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Mærkesager

 • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.
 • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.
 • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører

Relevant for dig

Vi er en tværgående liste, som følger medlemmet frem for medlemmets ansættelsesforhold. Da moderne ledelse efter vores mening også handler om projektledelse, selvledelse og kommunikation med ledelsen, er vores tilbud bredt rettet: Listen er for alle IDA-medlemmer uanset alder, etnicitet og uddannelse, uanset om de er selvstændige, projektledere, personaleledere eller menige ansatte. Vi appellerer til alle faggrupper, der ønsker at sætte fokus på vores faglige stolthed, en værdig behandling af alle og dermed et godt arbejdsliv.

Hvem er vi

Vi er bredt repræsenteret i alle landets regioner og har såvel nuværende som tidligere IDA-hovedbestyrelsesmedlemmer på listen. Vi er bredt funderet i IDAs mange udvalg. Vores kandidatliste er et miks af erfarne IDA-politikere og nye, friske folk. Alle sammen brænder for at gøre en forskel.

Vision

 • IDA skal være kendt for at være dem der lader fakta tale indenfor STEM området (Science, Technology, Engineering & Math). Og IDAs medlemmer skal anerkendes for at være gode ledere og fantastiske innovatører.
 • IDA skal påvirke samfundet til at tage fat i stressproblemer og problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. IDA skal tilbyde lederudvikling til medlemmerne, særligt for at gøre dem bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø til glæde for alle medarbejderne.
 • IDA skal gå forrest med kønsmæssig, aldersmæssig og etnisk mangfoldighed - vi skal have bragt alle med kompetencer i spil.
 • IDA skal gå foran i at belyse hvordan de 17 verdensmål kan implementeres og anvendes i hverdagen. Vi skal sammen sikre en bedre verden til vores efterkommere.
 • IDA skal have et større fokus på de selvstændige og dem med mange simultane indtægtskilder. Vi skal understøtte iværksætteri og fremme innovation.
 • IDA skal være relevant for alle IDAs medlemmer.
Presentation

Professional pride and well-being for all IDA members

The list, Innovation, Well-being and Modern leadership, will fight against the widespread tendency for stress and poor mental health that affect IDA members in the workplace. This will be done through education and lobbying. IDA should set the national agenda in the fight for a better mental work environment.

Key Points

 • Equal opportunities and equal conditions for all: Diversity strengthens growth.
 • Modern management is relevant to everyone: Co-operation and knowledge sharing provide better well-being. 
 • Innovation and well-being go hand in hand: Well-functioning employees are better innovators. 

Relevance for you

We are a list that represents the member rather than the member's employment relationship. As modern management, in our opinion, is also about project management, self-management and communication with management, our vision is broadly focused: Our list is for all IDA members regardless of age, ethnicity and education, whether they are self-employed, project managers, personnel managers or private employees. We appeal to all professional groups who want to focus on professional pride, a dignified treatment of everyone and thus a good working life.

About us

We are widely represented in all the country's regions and have both current and former IDA board members on the list. We are broadly represented in IDA's many committees. Our candidate list is a mix of experienced IDA politicians and fresh new people. Everyone is passionate about making a difference.

Vision

 • IDA should be known as an expert in the areas of STEM (Science, Technology, Engineering & Math). And IDA's members should be recognized for being good managers and fantastic innovators.
 • IDA must address and alleviate problems with stress and a poor mental work environment. IDA should offer management training for its members, in particular to make them better at handling the mental work environment for the benefit of all employees.
 • IDA should exemplify how the 17 Sustainable Development Goals can be technically implemented and used. We have an obligation to ensure a better future for our descendants.
 • IDA must lead the way with gender, age and ethnic diversity - we should utilize everyone’s skills.
 • IDA needs a larger focus on the entrepreneurs and those with multiple sources of income. We should support startups and further innovation.
 • IDA should have more events in English.