Uffe Sønderhousen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 64
Arbejdssted / Workplace NIRAS Allerød
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør una
Hvem er jeg?
Jeg er civilingeniør fra 1983. Arbejder i NIRAS med typisk komplekse problemstillinger relateret til miljø og virksomheder.
Emnemæssigt spænder det vidt - kan handle om så forskelligartede emner som risikoanalyser og sikkerhedsrapporter - over vejledninger om BAT og miljøgodkendelser - til arbejde med cirkulær økonomi.
Det centrale er, at jeg arbejder med at skabe sammhæng og proportion i indsats; at finde nye veje - og løsninger på vanskelige problemer - der, hvor der ikke er nogen klart definerede tilgange.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har ser IDA som en meget bred forening, hvor det fælles for medlemmerne er, at vi alle er ingeniører eller har andre uddannelser med en praksisorienteret naturvidenskabelig tilgang.
Vi er meget forskellige i forhold til jobfunktioner - lønmodtagere, selvstændige, ledere, pensionister ...
IDA skal (selvfølgelig) kunne bistå medlemmerne i eksempelvis ansættelsesmæssige ("fagforenings") forhold. Men for mig er det vigtigt, at det også indgår som et bærende element, at vi er en forening af fagligt engagerede medlemmer.
IDA skal i mine øjne sikre, at vi både har det stærke engagement i de faglige netværk og udvalg - og at varetage medlemmernes interesser relateret til arbejdsvilkår.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Stem på mig, hvis du er enig i, at IDA både skal sikre det stærke engagement i de faglige netværk og udvalg - og varetage medlemmernes interesser relateret til arbejdsvilkår. 
Who am I?
I hold an M.Sc. in engineering from 1983 and work at NIRAS with typically complex issues related to the environment and companies.In terms of topics, it ranges widely - can be about such diverse topics as risk analyzes and safety reports - over guidelines on BAT and environmental approvals - to working with circular economy.The key is that I deal with creating coherence and proportion in efforts; to find new paths - and solutions to difficult problems - where there are no clearly defined approaches.
Why am I a candidate?
I consider IDA to be a very broad association, where what the members have in common is that we are all engineers or have other educations with a practice-oriented scientific approach.We are very different in relation to job functions - employees, the self-employed, managers, pensioners ...IDA must (of course) be able to assist the members in, as an example, employment ("trade union") matters. But for me an important key element is that we are an association of professionally committed members.In my opinion, IDA must ensure that we have both the strong commitment to the professional networks and committees - and to take care of the members' interests related to working conditions.
Why should you vote for me?
Vote for me if you agree that IDA must both ensure the strong commitment to the professional networks and committees - and take care of the members' interests related to working conditions.

Kandidater i