Erik Nicolaisen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 56
Arbejdssted Color Print A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Industriel produktion, civilingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har været aktiv i IDA Nord siden 1997 i flere bestyrelser og har gennemført 300+ arrangementer til gavn & glæde med medlemmerne i Nord.
 I mange år drev jeg alene f.eks. AVU Nord - dels fordi det gav mening selv at deltage i mange de spændende arrangementer, dels fordi det mening at der var så mange medlemmer, der også havde gavn af at kunne deltage. 
Årene som regionsformand var også meget givende - kampen internt i IDA om at sikre midler til regionen var anstrengende men bar frugt i og med at det lykkedes og medlemmerne kvitterede positivt ved også at deltage mere end nogensinde i vores arrangementer.
Lige nu er jeg formand for IDA Lederforum Nord, bestyrelsesmedlem af AVU Nord (ArbejdsVilkårsUdvalget), medlem af Ansattes Råd i IDA samt repræsentantskabet i IDA (og Akademisk A-Kasse i øvrigt)
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at forbedre IDAs tilbud indenfor kompentenceudvikling og netværk.

Størstedelen af IDA medlemsarrangementer laves af IDAs aktive medlemmer, der på frivillig basis sørger for at vi kan få stærke faglige og sociale arrangementer. Dette fantastiske frivillige arbejde skal styrkes, da det en vigtig del af vores identitet som forening og giver vores medlemmer et uvurderligt netværk.

Men vi skal gøre endnu mere. Mange af IDAs medlemmer arbejder ved små og mellemstore virksomheder, som ikke har mulighed for at sætte deres egne kompetenceudviklende kurser op. IDA skal gøre det nemt at finde/ komme på relevante kurser, som også er attraktive for arbejdsgiverne i forhold til tid og pris. Kurserne skal være tilgængelige i hele landet, så medlemmerne ikke skal brug dyrebar tid på transport. På den måde kan vi sikre medlemmernes markedsværdi og faglige udvikling.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil kæmpe for:
* stærke faglige og sociale arrngementer i hele landet. 
* gode vilkår for de aktive i IDA
* karriererådgivning målrettet dig
* at du får støtte hvis du vil være leder
* støtte til startups og selvstændige
* at dine gode ansættelsesformål sikres af IDA via proaktivt arbejde
Who am I?
I have been active in IDA Nord since 1997 on several boards and have completed 300+ events for the benefit & pleasure of the members in Nord. For many years I ran alone e.g. AVU Nord - partly because it made sense to participate in many of the exciting events, partly because it made sense that there were so many members who also benefited from being able to participate. The years as regional chairman were also very rewarding - the struggle within IDA to secure funds for the region was strenuous but bore fruit in that it succeeded and the members responded positively by also participating more than ever in our events. Right now I am chairman of IDA Lederforum Nord, board member of AVU Nord (Working Conditions Committee), member of the Employees' Council in IDA and the Board of Representatives in IDA (and Akademisk A-Kasse in general)
Why am I a candidate?
I stand up to improve IDA's offerings within competence development and networks. The majority of IDA member events are made by IDA's active members, who on a voluntary basis ensure that we can have strong professional and social events. This amazing volunteer work needs to be strengthened as it is an important part of our identity as an association and gives our members an invaluable network. But we need to do even more. Many of IDA's members work at small and medium - sized companies that do not have the opportunity to set up their own competence development courses. IDA must make it easy to find / get on relevant courses that are also attractive to employers in terms of time and price. The courses must be available throughout the country so that members do not have to spend precious time on transportation. In this way, we can ensure the members' market value and professional development.
Why should you vote for me?
I want to fight for: * strong professional and social events throughout the country. * good conditions for those active in IDA
* career counseling targeted at you.
* that you get support if you want to be a leader
* support for startups and the self-employed
* that your good employment purposes are secured by IDA through proactive work

Kandidater i