Anne Tipsmark Ottosen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 31
Arbejdssted Rambøll Danmark A/S, Odense
Uddannelse Civilingeniør
Retning Miljø
Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Civilingeniør i Miljø og er ansat som rådgivende ingeniør i Rambøll i Odense, hvor jeg til daglig arbejder med undersøgelse- og oprensning af forurenede grunde.

Jeg er formand for IDA Fyn og har været aktiv i IDA i 7 år - jeg startede med at lave arrangementer for IDA's medlemmer igennem Fyn Kultur i 2015. Derudover er jeg på nuværende tidspunkt medlem af IDAs Repræsentantskab og suppleant til IDAs Hovedbestyrelse. Udover de interne poster i IDA, repræsenterer jeg IDA i Lån & Spar bank's lokalråd, Odense. 

Jeg har netop afsluttet IDAs Talentuddannelse, som giver mig redskaber til at arbejde med politik og interesse varetagelse i IDA.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op som kandidat fordi jeg fortsat gerne vil kæmpe for at IDA er for alle medlemmer i alle regionerne.

Jeg vil kæmpe for, at foreningen er til stede i hele landet og med stærk lokal repræsentation. Det er vigtigt at vi i IDA også husker, at vi har mange medlemmer udenfor de 2 største byer i Danmark, hvor vi fortsat skal stille tilbud om kurser og arrangementer til rådighed.

Det er vigtigt at IDA skaber værdi for medlemmerne, da IDA i stor grad er drevet af og styret af medlemmerne. Det er derfor vigtigt at støtte vores frivillige, som lægger et kæmpe arbejde. De er grundlaget for at vi kan tilbyde IDAs medlemmer gode kurser og arrangementer.

Jeg vil kæmpe for at IDA fortsat står for

  • Faglige og sociale arrangenenter for medlemmerne i alle regioner
  • At være teknologiens stemme
  • Det klassiske fagforeningsområde om arbejdsvilkår.
Det er også vigtigt, at foreningen iagttager de bevægelser, der sker i samfundet, så den kan ændre sig dynamisk og tilpasse sig til medlemmerne og tendenserne i samfundet generelt

Det er forsat vigtigt, at IDA påvirker samfundet, så videnskab og fakta kommer til at tegne den vej, vi skal bevæge os.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Min mærkesag er at kæmpe for at IDA er stærkt repræsenteret i alle regionerne, og gerne flere steder i hver region. 

En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde for det regionale og fagtekniske arbejde, der bistår dig i at øge din viden og kompetence. En forening, der lytter til dine og mine interesser og omsætter dette til nye muligheder for dig og mig.  

Who am I?

I have a degree in Environmental Engineering and I work as a consulting engineer in Rambøll in Odense, where my field of expertise id investigation and remediation of contaminated soil and groundwater.

I have been active in IDA for 7 years - I started planning events for IDA's members through IDA Fyn Kultur in 2015. In addition, I am currently a member of IDA's Board of Representatives and deputy to IDA's Executive Board.

In addition to the internal positions in IDA, I represent IDA in Lån & Spar bank's local council, Odense.
I have just completed IDA's Talent Training, which gives me tools to work with policy and interest management in IDA.
Why am I a candidate?

I am running as a candidate because I want to ensure, that IDA is for all members in all regions.

I will fight for IDA to be present throughout the country and with strong local representation. It is important that we at IDA, also remember that we have many members outside the 2 largest cities in Denmark, where we must continue to offer courses and events.

It is important that IDA creates value for the members, as IDA is largely driven by and controlled by the members. It is therefore important to support our volunteers, who put in a huge amount of work. They are the basis for us to offer IDA's members good courses and events.

I will fight for IDA to continue to stand for

• Professional and social organizers for the members in all regions
• To be the voice of technology
• The classic union area on working conditions.

It is also important that the association observes the movements that take place in society so that it can change dynamically and adapt to the members and trends in society in general.

It is still important that IDA influences society so that science and facts come to draw the path we need to move.

Why should you vote for me?

My main focus is to fight for IDA to be strongly represented in all regions, and preferably in several places in each region.

A voice on me is a voice on Ingeniør & TeknologiListen's work for the regional and technical work, which assists you in increasing your knowledge and competence. An association that listens all interests and translates this into new opportunities for you and me.

Kandidater i