Aske Nydam Guldberg

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 33
Arbejdssted Cowi A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Miljø
Hvem er jeg?

Jeg arbejder som rådgivende ingeniør i COWI, hvor jeg arbejder med Cirkulær økonomi og affaldshåndtering. Før det har jeg arbejdet i både det offentlige og det private

Jeg har bred erfaring i IDA, som hovedbestyrelsesmedlem, som IDA’s ekspert i genanvendelse og fra uddannelses- og forskningsudvalget. Derudover er jeg lønforhandler for COWI’s medarbejderudvalg, hvor vi lige har forhandlet en ny barselsaftale hjem med fuld løn under barsel.

Samlet set har jeg den rigtige kombination af erfaring fra IDA, en stærk vision og lederevnerne der skal til for at tage IDA til det næste niveau.


Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op som kandidat fordi jeg har en vision for IDA og evnerne til at gennemføre den. IDA gør det godt, vi har et fantastisk fundament og nu er tiden kommet til at udnytte hele potentialet.

For mig står IDA på 3 ben;

 • Faglige og sociale netværk for medlemmerne
 • At være teknologiens stemme
 • Det klassiske fagforeningsområde om arbejdsvilkår.

Hvert af disse skaber værdi for medlemmerne, og er uundværlige. Jeg stiller op for at sikre balancen så IDA forsat er både en interesseorganisation og en fagforening.

Jeg tror på et IDA der er drevet af og styret af medlemmerne, der er en del af virkeligheden. Det skal vi kæmpe for at bevare. Derfor skal vi også styrke vores frivillige, så vi får mange flere, for de er fundamentet for vores forening.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Overvej hvorfor du er medlem af IDA, og hvorfor ikke en anden fagforening?

For mig er svaret klart; fordi vi i IDA har en fælles passion for teknologi i alle dens facetter. Derfor skal dette fælleskab være kerne i IDA. Helt konkret har jeg følge tre mærkesager i min vision for IDA:
 • En stærkere stemme, IDA skal via vores størrelse opnå større indflydelse og påvirke samfundet mere, til gavn for medlemmerne og for fakta.
 • Fremtidens fagforening, IDA’s medlemmer skaber fremtiden, derfor skal IDA også selv være maksimalt innovativ i sine løsninger, så kan kontingentet også holdes lavt.
 • Netværk er kernen, IDA’s netværk giver faglig opkvalificering, jobskabende netværk og medlemstilfredshed, det skal derfor styrkes i hele landet.
Derudover er der nogle ting der er må og skal ændres i vores samfund, i IDA og på vores arbejdsmarked:
 • Det kan ikke passe at fantastiske kolleger over 50 har svært ved at komme i job.
 • Dimmitender er en fantastisk ressoruce så der må og skal gøres noget ved dimmitendledigheden.
 • Følelser er ok, og vi skal se alle perspektiver, men indenfor teknologien og naturvidenskaben er der ting der er fakta, og det skal IDA stå fast på!
 • IDA mangler netværk og visioner for naturvidenskaben.
 • Det er IDA's medlemmer der laver de Techstartups der skaber fremtiden, derfor skal IDA også støtte dem.
 • Danmark skal blive bedre til at tage imod internationale og IDA skal være bedre til at skabe netværk for dem.
Who am I?
I am a civil engineer from DTU, and work as an consulting engineer in COWI, where I work with Circular Economy and Waste Management. Before that, I have worked in both the public and the private sectors.

I have extensive experience in IDA, as a current board member, as a salary negotiator for COWI's employee committee, as IDA's expert in recycling and from IDA's Education and Research Committee.

Overall, I have the right combination of experience from IDA, a strong vision and the leadership skills needed to take IDA to the next level.
Why am I a candidate?
I am running as a candidate because I have a vision for IDA and the ability to implement it. IDA is doing well, we have a fantastic foundation and now is the time to harness all our potential.

For me, IDA stands on 3 legs;
 • Professional and social networks for members
 • Being the voice of technology
 • The classic trade union area on working conditions.
Each of these creates value for members, and is indispensable. I am running to secure the balance so that IDA remains both an interest organization and a trade union.

I believe in an IDA run by and managed by the members who are part of the reality. To achieve all of this we must also strengthen our volunteers so that we have many more, for they are the foundation of IDA.
Why should you vote for me?
Consider why you are a member of the IDA and why not another union. For me, the answers are clear because we in IDA have a common passion for technology in all its facets. That is why this common passion must be at the heart of IDA.

Specifically, I have three main points in my vision for IDA:
 • A stronger voice, IDA must, through our size, gain greater influence and influence society more, for the benefit of members and for facts.
 • The union of the future, IDA's members create the future, therefore IDA itself must also be highly innovative in its solutions, so the membership fee can also be kept low.
 • Networking is at the heart, IDA's network provides professional upskilling, job-creating networks and member satisfaction, it must therefore be strengthened throughout the country.
In addition, there are some things that need to change in our society, in IDA and in our labour market:
 • Denmark must become better at receiving internationals and IDA must be better at creating networks for them.
 • IDA lacks networks and visions for science professionals that are not engineers.
 • We must not accept that amazing colleagues over 50 find it hard to get into jobs.
 • Graduates are a fantastic ressource and we must act to reduce the graduate unemployment.
 • Emotions are important and we need to see all perspectives, but in technology and science there are things that are facts that IDA should stand on.
 • It is IDA's members who make the Techstartups that create the future, therefore IDA must also support them.

Kandidater i