Bo Skovgaard Christensen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 58
Arbejdssted / Workplace Bombardier A/S - en del af Alstom
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field -
Hvem er jeg?
Mit ingeniørliv har været præget af store forandringer og brancheskift, og for mig er det at være ingeniør synonymt med evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye fagområder.
Efter at have startet i byggebranchen, har jeg gennem mit arbejdsliv været beskæftiget med softwareudvikling, systemadministration og international teknisk support, og har i en periode haft egen virksomhed. I dag arbejder jeg med signalsystemer og fjernstyring til jernbaner.
Jeg har været aktiv i fagteknikken i IDA gennem 8 år, de seneste 5 år som formand for IDA Fly. Jeg er endvidere medlem af SKU (de fagtekniske selskabers koordineringsudvalg).
På min arbejdsplads er jeg bestyrelsesmedlem i IDA-virksomhedsgruppen, og er dermed med til at forhandle løn og vilkår på vegne af mine ingeniørkolleger.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har meldt mig som kandidat fordi jeg gerne vil have indflydelse på, hvilken retning IDA bevæger sig i.
Jeg ønsker først og fremmest at sikre, at IDA forbliver en forening som giver mest mulig værdi for medlemmerne. Det gælder arbejds- og ansættelsesforhold, faglige arrangementer, efteruddannelse, men også økonomiske medlemsfordele som indkøbs- og rabatordninger.
I den daglige debat skal IDA i udpræget grad være teknologiens stemme, som nøgternt anviser konkrete løsninger - ikke mindst på miljøområdet.
IDA skal ikke støtte politiske bevægelser eller sponsorere sportshold, IDA skal være faktabaseret og løsningsorienteret.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil arbejde for
  • at IDA udbyder stærke, faglige arrangementer over hele landet.
  • at IDA udnytter den nyeste teknologi i medlemmernes tjeneste.
  • at sikre, at de frivillige i IDA har gode vilkår, så IDA også i fremtiden vil blive båret frem af en stor indsats fra aktive medlemmer.
  • at forhindre, at der laves regler på grundlag af enkeltsager - IDAs frivillige skal vises tillid under ansvar.
  • at IDA yder støtte til start-ups og selvstændige.
Who am I?
My engineering life has been characterized by major changes and switching between different lines of business, and for me the essence of being an engineer is the ability to quickly familiarize oneself with new disciplines.
After starting in the construction business, I have throughout my working life been engaged in software development, systems management and international technical support, and have for a period been running my own business. Today I work with signalling and remote control systems for railways.
I have been a volounteer within IDA for 8 years, the past 5 years as chairman of IDA Aviation. I am also a member of the SKU (Coordination Committee of the Technical Societies).
At my workplace, I am a board member of the IDA Company Group, and thus negotiate salary and work conditions on behalf of my engineering colleagues.
Why am I a candidate?
I have signed up as a candidate because I want to influence the direction in which IDA is moving.
First of all, I want to ensure that IDA remains a union that provides the greatest possible value for its members. This applies to work and employment relationships, professional lectures, education, but also economic member benefits such as purchasing and discount schemes.
In the day-to-day debate, IDA must be the voice of technology, which suggests actual solutions, especially regarding environmental issues.
IDA should not support political movements or sponsor sports teams, IDA must be fact-based and focused on solutions.
Why should you vote for me?
I will work to ensure
  • that IDA offers strong, professional events across the country.
  • that IDA utilise the latest technology in the service of its members.
  • that the volunteers in IDA have good working conditions, so that IDA continually will benefit from the efforts of many active members.
  • that rules are not being made on the basis of individual cases - IDA volunteers must be shown confidence and freedom to act.
  • that IDA provides support to start-ups and self-employed people.

Kandidater i