Anne Mette McAloone

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 52
Arbejdssted Ambu A/S
Uddannelse MSc Manufacturing Engineering
Retning Produktion (produktionsteknik)
Hvem er jeg?

Naturen har altid fascineret mig. Som barn var det især dyr og planter, der optog mig. I dag er det samspillet mellem mennesker og teknologi, som har min store interesse.

Jeg er uddannet Produktionsingeniør fra Københavns Teknikum i 1994 og har en MSc. Eng. fra Cranfield University, hvor jeg læste Advanced Automation and Automation.

Siden oktober 2020 har jeg arbejdet i Ambu A/S, hvor jeg i dag er Global Process Owner, Manufacturing.

I det daglige er min passion rettet mod at løse problemer og skabe gode processer for at tilvejebringe innovative produkter, der gavner menneskers sundhed. Jeg har i de seneste 20 år arbejdet som projektleder i Life Science branchen og værdsætter at arbejde i en global virksomhed, der gør en forskel for mennesker og sundhed.

Tidligere har jeg arbejdet som Global Process & Technology Excellence Specialist i Chr. Hansen A/S og Senior Project Manager i Novo Nordisk A/S, hvor jeg var ansat i 8 år. Herudover har jeg haft ansættelse i bl.a. Dansk Industri (DI), BWSC A/S og COWI Rådgivende Ingeniører A/S.

Jeg er opmærksom på at vi skal passe på Moder Jord og involverer mig derfor gerne i projekter som medvirker til at skabe et bæredygtigt klima og miljø. Jeg var initiativtager til IDA’s Bæredygtighedskaravane (2018-19) og har været med til etablering af Repair Café i Allerød, hvor jeg arbejder som frivillig.

Jeg har været aktiv i fagteknikken i IDA gennem mange år og var IDA Proces’ formand i 2015-20.

Se min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ammcaloone/

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til IDAs Repræsentantskabsvalg 2022 fordi, at jeg gerne vil sikre at:

·      IDA forbliver en attraktiv fagforening, som udbyder fagrelevante netværksmøder og kurser, som styrker IDA’s medlemmer i hele landet

·      IDA’s frivillige har gode vilkår, således at IDA også i fremtiden bliver båret frem den store indsats fra de frivillige

·      IDA engagerer sig i og understøtter samfunds- og teknologiudvikling ved blandt andet, at sætte medlemmernes unikke viden og erfaring i spil - nationalt, regionalt og lokalt.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Mit hjerte banker for IDA og jeg stiller mine kompetencer, erfaring og personlighed til rådighed i relation til det politiske arbejde og ledelse af IDA. Jeg vil arbejde for Ingeniør & TeknologiListens vision, program og budskab.

Who am I?

Nature has always fascinated me. As a child, it was animals and plants in particular that occupied me. Today, it is the interaction between people and technology that is of great interest to me.

I graduated as a Production Engineer from Copenhagen Teknikum in 1994 and have an MSc. Eng. from Cranfield University, where I studied Advanced Automation and Automation.

Since October 2020, I have worked at Ambu A/S, where today I am Global Process Owner, Manufacturing.

On a day-to-day basis, my passion is aimed at solving problems and creating good processes to provide innovative products that benefit human health. I have worked for the past 20 years as a project manager in the Life Science industry and appreciate working in a global company that makes a difference to people and health.

Previously, I have worked as a Global Process &Technology Excellence Specialist in Chr. Hansen A/S and Senior Project Manager at Novo Nordisk A/S, where I was employed for 8 years. In addition, I have been employed in, among others, The Confederation of Danish Industry (DI), BWSC A/S and COWI Consulting Engineers A/S.

I am aware that we must take care of Mother Earth and therefore gladly involve myself in projects that help create a sustainable climate and environment. I was the initiator of IDA's Sustainability Caravan (2018-19) and have helped establish repair café in Allerød, where I work as a volunteer.

I have been active in the professional engineering of IDA for many years and was IDA Proces's chairman in 2015-20.

See my profile on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ammcaloone/

Why am I a candidate?

I am running for IDA's Board of Representatives elections 2022 because I want to make sure that:

• IDA remains an attractive trade union offering professional network meetings and courses that strengthen IDA members across the country

• IDA volunteers have good conditions, so that IDA will continue to carry forward the great efforts of the volunteers

• IDA engages in and supports societal and technology development by, amongst other things, putting the members' unique knowledge and experience into play - nationally, regionally and locally.

Why should you vote for me?

My heart beats for IDA and I make my skills, experience and personality available in relation to the political work and management of IDA. I will work for the Engineer &Technology List's vision, program and message.

Kandidater i