Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 35
Arbejdssted / Workplace Cowi A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør i Arkitektur + Civilingeniør i Byggeledelse
Retning / Field Bygherrerådgivning
Hvem er jeg?

Engageret
Social
Vild med at lave noget til glæde for andre

- og ikke mindst at skabe en god fremtid for IDA og dens medlemmer.

________________________________________________________

Arbejder med projektledelse på større byggerier, hvor jeg ofte har fokus på procesplanlægning og brugerinddragelse.

Går jeg op i det gode arbejdsmiljø, og sidder som repræsentant i trivselsudvalg på mit arbejde.

Benytter min faglighed, personforståelse og sunde fornuft til at give brugere og medborgere den bedste løsning. Det er det, jeg mener ingeniører er eminente til.

Erfaring i IDA
Har været særdeles aktiv i IDA over årene sidste år og er godt inde i IDAs organisation.
Jeg brænder for at IDAs medlemmer får de bedste muligheder for et godt arbejdsliv, hvor de trives og har de bedste forudsætninger for at sammensætte det efter egne behov.

Nuværende poster i IDA:
 • IDAs Hovedbestyrelse (siddet i 6 år = to valgperioder)
 • IDAs Repræsentantskab (siddet 6 år = to valgperioder)
 • IDA BYG (landsdækkende)
Har også bestridt nedenstående poster:
 • IDA Nord Regionsråd (faldt så for IDAs 6-års regel)
 • Byggeteknisk gruppe IDA Nord ( faldt så for IDAs 6-års regel)
 • Lederforum IDA Nord
 • Formand for IDAs ad hoc udvalg for udarbejdelse af rapport om Fremtidens Transport (2017)
 • IDAs Klimasvar (2021): Formand for IDA Hovedbestyrelses nedsatte ad hoc udvalg for udarbejdelse af rapport og fremlæggelse for Folketingets Klima-, Energi,- og Forsyningsudvalget.
Om mig
Uddannet på AAU på en af de nyere ingeniøruddannelser. Jeg har således en kandidat som civilingeniør i Arkitektur fra 2011 og tog efterfølgende også en kandidatgrad som civilingeniør i byggeledelse i 2013.

Er positiv, kreativ, initiativrig og begejstres nemt, når jeg samarbejder med andre om at løfte en opgave eller et projekt.
Ligesom mange andre ingeniører og naturvidenskabelige kan jeg godt lige at optimere og finde innovative løsninger på komplekse opgaver. 

Privat
Har i øjeblikket gang i slutspurten på et større renoveringsprojekt af et stort parcelhus. Det er en spændende hobby, at prøve de praktiske dele af et byggeri, når man til daglig arbejder mere med det planlægningsmæssige. Glad for at have flere håndværkere i familien. Derudover kan jeg godt lide at rejse, være sammen med familie og venner samt at se en god film eller serie.
Hvorfor stiller jeg op?
Se min valgvideo: https://youtu.be/FTmcdQhflTI

Jeg ønsker at:
 • Være med til at opstille rammerne for at vores medlemmer har størst mulig glæde af IDA og virkelig benytter de mange tilbud foreningen har - altså bedre og mere overskuelig synlighed af produkter.
 • Bevare IDA som en stærk medspiller igennem ingeniørlivet - det vil sige tilbud fra foreningen, som giver mening uanset, hvor på arbejdsmarkedet man er.
 • Sikre medlemmerne en stærk organisation i ryggen.
 • Hvis man har problemer i sit arbejds- eller privatliv kan det gøre en kæmpe forskel, at man har en god faglig organisation bag sig, og ligeledes, at der er nogen, der kæmper politisk for ens vilkår, trivsel og interesser.
 • Sikre at foreningen forbliver veldrevet, og at pengene går til relevante medlemstilbud - om det så er billige forsikringer, faglige arrangementer, større konferencer eller en tur til koncert med ens fagfæller. Jeg mener, at alle de tilbud har en berettigelse, og at de styrker foreningen, sammenholdet, fagligheden og synligheden.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil kæmpe for, at IDA fortsætter med at være progressiv på områder omkring de gode vilkår i arbejdslivet.
Der skal være lige muligheder for alle IDAs medlemmer på arbejdsmarkedet, og rammerne skal være der for, at man trives, så man kan benytte sin høje faglighed til gode opgaver og innovation i sin dagligdag.

Medlemskontingentet skal forblive på samme lave niveau og IDAs ydelser skal være endnu mere synlige og nemmere at finde.

Jeg mener, at IDA skal understøtte en moderne ledelse på arbejdspladser og for de medlemmer som arbejder med ledelse. Det er nødvendigt for at tilpasse sig et arbejdsmarked i forandring  - specialt efter Corona. Medlemmerne skal have de bedste muligheder for fleksibilitet og for at få arbejdsliv og privatliv til at gå op.

Derudover mener jeg, at IDA skal være endnu mere synlig ude i regionerne. Der er de fagtekniske og sociale arrangementer en nøglesten i at medlemmer møder medlemmer samt får kontakt til IDA.

JEG HÅBER AT FÅ DIN STEMME TIL AT ARBEJDE FOR ET VISIONÆRT IDA.
Who am I?
On a daily basis, I am a Project Manager at COWI, where I work with project management of major buildings. In addition, I often make process optimization and user analyses.For me, it is important to use my professionalism, human knowledge and common sense to give users and consumers the best solution. That's what I think engineers are eminent at.
My current IDA board posts:
IDA's Executive Board (6 years = two term)
IDA's Board of Representatives (6 years = two term)
IDA Nord (Regional Council)
IDA BYG (nationwide)
Construction group (North)
Leadership Forum (Nord)
Chairman of IDA's ad hoc committee for the preparation of report on Future Transport (2017)
Chairman of IDA's ad hoc committee for the IDA Climate response (2021)

I am well grounded in IDA's organization and passionate about giving engineers the best opportunities to get the work life they want.

I never really expected to be an engineer, since math was not exactly what I was best at. I thought it was only about mathematics, but today I know that it can also deal with many other things.

I am a creative, outgoing person - and like many engineers - i like to optimize. Therefore, I am really glad that I took up the challenge of mathematics - since the type of engineer I am today also uses many other disciplines and subjects.

Private: I live in my own small, old - but lovely - house just outside Aalborg. I have moved back to the city I grew up in and my whole family lives in the area around me. I have three wonderful nephews - who are quite entertaining - and live just around the corner. I love to travel, get fresh air and curl up on the couch to see a movie.
Why am I a candidate?
I wish to:Help set the framework for our members to have the greatest possible outcome from IDA and really use the many offers the association has - this means nettet and more visibility of our products.
Preserve IDA as a strong partner through engineering life - offers from the association that makes sense regardless of where in the labor market you are.
Secure members a strong organization.If you have problems in your work or private life, it can make a huge difference that you have a good professional organization behind you, and also that someone is fighting politically for one's terms, well-being and interests.

Ensure that the association remains well run and that the money goes to relevant membership offers - whether it is cheap insurance, professional events, major conferences or a trip to concert with one's peers. I believe that all of these offers are justified and that they strengthen the association, cohesion, professionalism and visibility.
Why should you vote for me?
I want to fight for IDA to continue to be progressive in areas around the good working conditions.There must be equal opportunities for all IDA's members in the labor market, and the framework must be there so that one can be innovative and professionally skilled in daily life.
I believe that - for the members to have the best opportunities - there must be good modern management - IDA must support this  among the members - even those who are  leaders themselves.

During my last term on the Main Board, I have helped shape a management policy that forms IDA's official position on management as a discipline.
In addition, I believe that we must be visible in the regions and, not least, maintain the good practical offers for the members: insurance, the good advice and a quota at an extremely good price when compared with similar organizations.

I HOPE TO GET YOUR VOTE TO WORK FOR A VISIONARY IDA.

Kandidater i