Kristine Wilhelm Lund

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 29
Arbejdssted / Workplace Syddansk Universitet
Uddannelse / Education PhD fellow
Retning / Field Operations Management
Hvem er jeg?

Jeg er en nysgerrig ingeniør der brænder for grøn teknologi  og ligestilling! I min hverdag som ingeniør og ph.d. ansat ved Syddanskuniversitet i Odense, forsker jeg i bæredygtig genanvendelse af vindmøllevinger. Sammen med både akademiske og industrielle partnere er målet at etablere en samlet værdikæde for genanvendelse af vindmøllevinger.

For mig er dette projekt og partnerskab helt unikt. Vi er en gruppe med stor diversitet både i uddannelse, nationalitet, erfaring, kultur, køn etc. og netop vores store diversitet samt fælles mål er nøglen til opnå de mest innovative og bæredygtige løsninger.

Netop fokus på ligestilling, diversitet og grøn teknologi, er fokusområder som jeg vil arbejde for i IDA.

I mit arbejdsliv har jeg tidligere været ansat i 5+ år som Projektleder i Vindsektoren. Udenfor mit arbejde er jeg frivillig i Red Barnet, både i bestyrelsen lokalt i Odense og i den nationale bestyrelse i Danmark.

Se mere om min baggrund her: https://www.linkedin.com/in/kristine-wilhelm-lund-51904985/

Se min valgvideo: https://youtu.be/EaPhZylZyow

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi IDA skal være en forening der tydeligt italesætter og agerer på de strukturmæssige udfordringer vi har på det danske arbejdsmarked når det kommer til ligestilling og diversitet. 

Jeg vil arbejde for at:

  • IDA er en organisation der aktivt arbejder med at promovere STEM uddannelserne for et bredt publikum. Det skal de for at sikre at vi har kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.  
  • IDA skal være en organisation der støtter og repræsenterer alle deres medlemmer, uanset alder, køn eller andre faktorer, så de oplever at blive mødt som dem de er.
  • IDA er en organisation der er synlig i medierne når det kommer til grøn teknologi, trivsel og diversitets spørgsmål og samarbejder med andre vigtige aktører om disse problemstillinger.

Den dag i dag har jeg kammerater i store danske virksomheder der beretter hvordan de bliver mødt med et grin og en hånlig kommentar, når de spørger til hvorfor der kun er mænd i bestyrelsen. De oplever at når der skal ansættes nye, lægges der ikke skjul på at jobannoncen skal henvende sig til mænd. De fortæller at når mandlige ansatte beder om barsel, bliver de mødt med en kommentar om at de er ”skuffende”.

Det sker hele tiden – stadigvæk. Det er ikke godt nok.

Diversitet er nøglen til at vi i Danmark fortsat kan være i førersædet når det kommer til innovation og grøn omstilling. Komplekse problemer kræver mange forskellige komplekse hjerner til at løse dem.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Du skal stemme på mig hvis du er enig I at vi i Danmark skal arbejde for ligestilling. Uanset køn, alder eller etnicitet, så skal alle IDA medlemmer have lige muligheder på arbejdsmarkedet.

Som du forhåbentlig kan læse er jeg passioneret omkring det jeg laver, og jeg vil virkelig gerne bruge denne passion til at gøre en forskel for dig.

Du skal derfor stemme på mig hvis du også tror på at medarbejdertrivsel og mangfoldighed er vejen til innovation og en bæredygtig fremtid.

Who am I?

I am a curious engineer who is passionate about sustainability and equality! In my everyday life as an engineer and Ph.D. Fellow at the University of Southern Denmark in Odense, I research circular value chains for wind turbine blades.

Together with both academic and industrial partners, the goal is to establish complete value chains for the recycling of wind turbine blades. To me, this project and partnership is unique. We are a group of people with great diversity in education, nationality, experience, culture, gender, etc. but our diversity and common goals is the key to achieving the most innovative solutions.

Specifically the focus on equality, diversity and sustainability are areas that I want to work for in IDA.

In my working life, I have previously been employed for 5+ years as Project Manager in the Wind Sector. Outside of my work, I volunteer at Save the Children, both on the board locally in Odense and on the national board in Denmark.

Se mere om min baggrund her: https://www.linkedin.com/in/kristine-wilhelm-lund-51904985/

Why am I a candidate?

I run for the election because IDA must be an association that clearly articulates and acts on the structural challenges, we have in the Danish labor market when it comes to gender equality and diversity.

I will work for:

  • IDA is an organization that actively works to promote the STEM educations for a wide audience. They must do this to ensure that we have a qualified workforce in the future.
  • IDA must be an organization that supports and represents all their members, regardless of age, gender or other factors, so that they experience being met as they are.
  • IDA is an organization that is visible in the media when it comes to modern leadership, well-being and diversity issues and collaborates with other important actors on these matters.

To this day, I have friends in large Danish companies who report how they are met with laughter and scornful comments when they ask why there are only men on the board. They experience that when new people are to be hired, it is no secret that the job advertisement must be aimed towards men. They explain that when male employees ask for maternity leave, they are told that they are "disappointing".

It happens all the time - still. It is not good enough.

Diversity within gender, religion, culture, nationalities, sexuality, age, etc. is the key for Denmark to be able to remain in the driver's seat when it comes to innovation and green transition.

Complex problems require many different complex brains to solve them.

Why should you vote for me?

You should vote for me if you agree that we in Denmark must promote equality. Regardless of gender, age or ethnicity, all IDA members must have equal opportunities in the labor market.

As you can hopefully read, I'm passionate about what I do and I really want to use this passion to make a difference for you.

You should vote for me if you also believe that employee well-being and diversity are the key to good innovation and a sustainable future.

Kandidater i