Louise Dahlerup Fazlagic

Liste Atomkraft ja tak!
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace Danmarks Tekniske Universitet
Uddannelse / Education Civilingeniør, DTU 1992
Retning / Field Elektronik, teknisk fysik
Hvem er jeg?
Pragmatisk og samarbejdsvant ingeniør indenfor teknisk fysik med fokus på familieliv, samfund, klimaet og vores fælles bedre sikrede fremtid sammen.

I mine første 8 år førte jeg tilsyn med sikkerheden på Risøs nukleare anlæg. I de sidste 20 år har jeg været patent-rådgiver i bureau, senere eget firma med teknologi-scouting, så patent-manager indenfor industrien, og nu patentspecialist på DTU, hvor jeg medvirker til licensering/salg af IP til startups og andre firmaer.

Hjalp i min fritid de to nye danske Molten Salt Reactor-firmaer med nuklear sikkerhed og patenter: Først Copenhagen Atomics og derefter Seaborg Technologies. 

Bor på Østerbro i København med min familie: To store tvillingedrenge og min mand, som også er civilingeniør.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg støtter op om alle listens formål og er drevet af teknologisk klimakamp. Mit personlige ønske er, at IDA klædes bedre på og styrkes til samfundsdebatten om omstilling til grøn energi og stabil energiforsyning, Klimakrisen kan effektivt modvirkes ved at indføre atomkraft i Danmark i kombination med de andre grønne energiformer i et styrket og intelligent styret elnet, så også varme og transport kan komme over på el som basis-energiform.

Har erfaring med bestyrelsesarbejde, og ønsker også at medvirke til fælles politikker om ægte fag-løsninger indenfor mange teknologier, herunder selvfølgelig især omkring grøn energiforsyning.

Men også selve ingeniør-faget er vigtigt for mig, hvad angår uddannelse, produktionsteknik, automatisering og udvikling af det danske eksport- og arbejdsmarked med ingeniør-teknikkens hjælp.  

Inklusion og tolerance er vigtigt for mig, både hvad angår køn, evner, fysiske muligheder, og stedet, man oprindeligt kommer fra.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for at sikre, at IDA:
  • aktivt arbejder på at indføre atomkraft i energimixet i Danmark i kombination med VE og et intelligent styret netværk - fordi som ingeniører har vi pligt til at bidrage med fakta, så politikerne kan få et velfunderet grundlag til at vælge tekniske solide energi-beslutninger og -løsninger.
  • primært fokuserer på at være FAG-forening, hvor medlemmernes ordentlige arbejdsforhold er vigtigst.
  • vil støtte op om mere oplysning om alle grønne teknologier, især atomkraft, og de dertil knyttede udfordringer, Til en start skal Dansk Kerneteknisk Selskab genetableres under IDA.
  • hindrer den planlagte udflytning af uddannelser og forskning væk fra de på trods af budget-beskæringer endnu godt fungerende centrale uddannelses-miljøer, vi har i dag. Færre uddannede akademikere, ingeniører og maskinmestre er et minus for Danmark som industri-nation - ikke et plus.
Who am I?
Pragmatic and cooperative engineer within the field of electro physics - having a personal focus on family life, society, our climate and our common safe future together.

In my first eight years of work I was a nuclear safety inspector at the Risø facilities. In the last 20 years I have been a patent advisor, as well as starting my own company within technology scouting. Thereafter I was patent manager in corporate industry, but shifted to public service at DTU as Senior Patent Specialist, where I facilitate DTU's patents for licensing/sale of it to startups and other companies.

I have assisted two new Danish start-ups developing Molten Salt Reactors with nuclear safety and patenting: Copenhagen Atomics and thereafter Seaborg Technologies.

I live in Østerbro in Copenhagen with my family: Two twin boys and my husband, who also hold a M.Sc. in Engineering.
Why am I a candidate?
I support all the goals of the list and is driven by the necessary technological changes to take climate action.

With my background it will be my personal endeavor to assist IDA get the necessary knowledge and basic tools to continue the debate in the Danish society and in the media about the transition to use green energy sources including nuclear. All the while providing a stable and safe domestic electricity supply. The climate crisis can (still) effectively be battled by a fast introduction of nuclear power in Denmark. This in combination with the other green energy sources already available provided together in a reinforced and intelligently controlled grid. I support that district heating, transport, agriculture and industry also should transit over to electricity as the basic energy transmission.

I have experience as a board member and desire to cooperate around shaping common politics and goals around real technical change and development around our profession within many technologies, including here of course all green technologies.

Also the union side of IDA is important to me in regards to education, production technology, automation, and development of the Danish export and labour market assisted by engineering technologies.  

Inclusion and tolerance are important to me personally, in all aspects including gender, sexuality, intellectual & physical skills, and the place of origin as regards to geography.
Why should you vote for me?

I will focus IDA
  • on the end goal: To introduce nuclear power into the energy mix in Denmark in combination with renewable energy in an intelligent network - because as engineers we have got the duty to contribute with solid facts, which the politicians then can use as a well founded basis to make the right technically solid energy decisions and solutions.
  • remaining as a union of professionals, where the decent work conditions of the members is the most important goal.
  • on being supplied and supplying more technical and solid information around all green technologies, including nuclear power, which has been lacking for many years now, as well as addressing all challenges associated with them. As a start, the Danish Nuclear Society is going to be re-established under IDA.
  • To hinder the planned physical move into the provinces of academic and engineering education and research and associated budget-cuts - away from the already publicly less funded - but still well functioning - central education hubs, we have today in Denmark. A lower number of educated academics & engineers is a minus for Denmark as an industrialized nation - not a plus.

Kandidater i