Jørgen Olsen

Liste Private Ingeniører - pi
Arbejdssted Rambøll Danmark A/S
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Bygning, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Akademiingeniør fra 1982. Har alle år arbejdet i rådgiverbranchen. Er projektleder på projekter af varierende størrelse. Ved siden af det tekniske har jeg i mange år været engageret i virksomhedsgruppearbejder, herunder været formand for en større akademikerklub. Deltaget i de årlige lønsumsforhandlinger mellem akademikergruppen og virksomhedsledelsen.Sideløbende deltaget i parlamentariske arbejder i IDA, blandt andet som bestyrelsesmedlem i IDA privat og valgt til repræsentantskabet i IDA.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg opstiller for at medvirke til at IDA forsat skal bevare sin stærke position som en faglig organisation. IDA skal kunne vejlede og støtte medlemmerne i ansættelsesforhold og gennem de faglige selskaber tilbyde faglig udvikling. IDA skal have muligheder for fortsat at udvikle begge dele, så privatansatte ser IDA som deres organisation.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil forsat arbejde for, at IDA privatansatte medlemmer tilbydes branchens bedste rådgivning i ansættelsesspørgsmål og samtidig med en fortsat udvikling af de fagtekniske selskaber, så IDAs medlemmerne kan få faglig udvikling og gode muligheder for fællesskab.Det er vigtigt for mig, at IDA forsat udvikler sig som en nærværende organisation med tilbud også til de privatansatte medlemmer. Det er de erhvervsaktive medlemmerne der skal forme IDA politiker.
Who am I?
Engineer graduated in 1982. Has worked in the consulting industry ever since. I’m the project manager on projects of varying size. In addition to the technical, I have been involved in corporate group work for many years, including being chairman of a larger academic club. Participated in the annual payroll negotiations between the academic group and the corporate management.Concurrently participated in parliamentary work at IDA, including among others as a board member of IDA Private and elected to the Board of Representatives in IDA.
Why am I a candidate?
I run to help IDA continue to maintain its strong position as a professional organization. IDA must be able to guide and support the members in employment relationships and offer professional development through professional companies. IDA should have the opportunity to continue to develop both, so private employees see IDA as their organization.
Why should you vote for me?
I will continue to work for IDA's privately employed members to be offered the industry's best advice on employment issues, and at the same time continue to develop the technical companies, so IDA's members can get professional development and good opportunities for community.It is important to me that IDA continues to develop as a present organization, also providing offers to the privately employed members. The working members are the ones who will shape the politics of IDA.

Kandidater i