Normal fixed milj sang 4

Stillere

 • Taus Møller Bendsen
 • Birgit Væggemose
 • Bjarke Jansen
 • Bo Lundgren
 • Susanne Winther
 • Micki Dalgas Jensen
 • Mette Fisker
 • Anette Duedal Lang
 • Poul Dørup Olesen
 • IDA København

  Familielisten: For Din Familie - For Din Fremtid

  Listefører Lars Flemming Nørmølle
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Innovation, Trivsel og Moderne ledelse, Selvstændige Ingeniørers Liste
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Familielisten skaber netværk af mennesker og viden og bringer medlemmernes unikke kompetencer i spil for en bæredygtig fremtid, og vi støtter en energipolitik, der efterlader et fornuftigt klima til vore efterkommere.
  Vi har længe I IDA arbejdet for at bidrage til FN’s Verdensmål. I starten af 2022 blev vi verdensmål certificeret. Det betyder, at vi arbejder systematisk og ambitiøst for at bidrage til opfyldelse af en del af FN’s Verdensmål.

  Message

  Familielisten creates networks between people and know-how, making use of the members' special abilities for the benefit of a sustainable future, supporting energy policy which ensures an acceptable climate for generations to come.
  For quite some time IDA has been active in contributing to the UN World Goal. In early 2022 we achieved World Goal certification. That means Bureau Veritas as an external third part has given us its seal of approval of our systematic and ambitious contribution to fullfilling our part of the UN World Goal.

  Listepræsentation

  Listen appellerer bredt til alle selvstændige, ledere, yngre, offentlig- og privatansatte samt pensionister.

  Listen for alle – ingeniører og cand scienter

   IDA - mere end blot en fagforening

  Vi vil arbejde for et IDA med:

  Fokus på hele familien – foreningen skal rumme både faglige arrangementer for medlemmet og sociale arrangementer for medlemmet og dennes familie.

  Et kontingent i fortsat ro

  Fokus på generelle forhold og ikke særinteresser – foreningen skal være alle medlemmers forening og skal derfor ikke pleje særinteresser og en bestemt politisk holdning.

  Få tid til familien

  Familien skal have gode fælles oplevelser og være en del af IDA's lokale netværk, listen mener, at det vil være lettere at kombinere karriere og famlieliv.

  Det kan være svært at have en familie ved siden af et krævende ingeniørjob, og derfor skal IDA hjælpe medlemmerne med deres ‘work-life-balance’. Det kan ske ved sociale arrangementer, der også involverer IDA-medlemmernes familier. Sådan kan netværk og faglig udveksling gå hånd i hånd med fælles oplevelser og familieliv. IDAs lokalafdelinger er foreningens base, og de fleste initiativer skal udgå herfra, anfører Familielisten. Listen ser netværksdannelse som værende essentielt.

  Mærkesager

  - Flere arrangementer for hele familien

  - Styrke netværksskabelse gennem IDA

  - Det frivillige arbejde er kernen i IDA

  - Politik i IDA skal føres for medlemmernes skyld

  - Kontingentet skal afspejle værdien af medlemskabet

  - Bæredygtig energiforbrug - der er til at betale for familien

  - Fokus på generelle forhold og ikke særinteresser

  - Fokus på det lokale og nære i vores forbrugssamfund. 

  - Indførelse af livsfasepolitik og Work-life-balance

  Historik

  Familielisten opstod som en selvstændig liste i år 2001 i IDA Vestjylland. Siden indførte lokalafdelingen biografture, teaterarrangementer og andre sociale familiearrangementer efter Familielistens program, hvilket gav en stor medlemsfremgang. 

  Familielisten har i øjeblikket to medlemmer i IDAs repræsentantskab deraf ét i Hovedbestyrelsen og ønsker at være repræsenteret i alle regioner. Det lokale, frivillige arbejde er centralt i IDA, og de frivillige skal styrkes og understøttes af foreningen. Lokale netværk giver trivsel for medlemmerne og deres familier.

  Vision

  - IDA skal gå forrest på en bæredygtig og klimavenlig dagsorden. Mindre forurening giver øget livskvalitet for alle i samfundet. Eksempelvis skal IDAs medlemsbutik kunne stille elbiler og elcykler til rådighed for medlemmerne.

  - IDA skal påvirke landspolitikken, så det bliver lettere at kombinere karriere og familieliv. Eksempelvis gør trafikpropper og manglende fremkommelighed hverdagen sur for mange IDA-medlemmer og deres familier – dette skal løses.

  Alle virksomheder skal have en Livsfasepolitik, der sikrer fleksible arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet. Eksempelvis skal der indføres obligatoriske livsfasesamtaler i kombination med medarbejderudviklingssamtalerne i alle danske virksomheder.

  Presentation

  Key issues

  > More arrangements for the whole family

  > Voluntary work is core at IDA.

  > IDA policies shall be for the benefit of the member.

  > Dues shall reflect the value of membership

  > Sustainable consumption of energy

  > Focus on general conditions, not on special interests

  > Focus on local production.

  > Introduction of Life-Stage policy.

   

  Familielisten appeals to all self-imployed, leaders, young engineers,public employees and employees in the privat sector.as well as retired members.

  IDA is more than just a labour association.

  The association shall be all members' association.

  Dues shall be kept at the same level.

  The association shall hold both professional arrangements for the members and social arrangements for the whole family.

  The association shall be the members' association and shall therefore not pursue special interests or a certain political attitude.

  Family life time

  The family is intended to enjoy common experiencies and be part off IDA's local networks. Familielisten thinks this will  make it easier to combine career and family-life.

  It can be difficult to have a family in addition to a demanding job, and that is why  IDA shall help the members with their work-life-balancy. This can be done through social events which also include the families of the members. Thus network and professional interaction go hand in hand with common experiences and family life.

  IDA's local branches are the basis of  the association, and the greater part of the initiatives shall start here.

  Familielisten considers the building of networks to be essential.

  History

  Familielisten which started as an independent list within IDA Western Jutland in 2001 introduced local cinema-and-theatre-events and other social arrangements for the family in accordance with Familielisten's programme. This resulted in big member progress.

  At the present time Familielisten is represented by two members at IDA's council, one of them at the executive committee, and should like to be represented in all regions.

  The local, voluntary work is a central part at IDA, and voluntary workers shall be supported by the association. Local networks result in the members' and their families' well-being

  Visions

  IDA should be in front of a sustainable and favourable climate agenda. Less pollution means increased-life quality for the whole community.

  All companies shall apply a life-stage policy which secures flexible working conditions through one's total work-life.

  Compulsory life-stage dialogues together with representatives from the Employee-Development-Dialogue group, should be introduced at all companies.

  Kandidater i