Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 56
Arbejdssted / Workplace Mozhi Consulting ApS
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Data ingeniør
Hvem er jeg?
Kære vælger

Jeg er en ildsjæl, som med stor energi og entusiasme sætter pris på at engagere mennesker omkring mig.

Jeg hedder Mozhgan, hermed en kort resume om mig:
 • Født og opvokset i Iran, dansk siden 1986
 • Software ingeniør fra 1996 – Syddanskuniversitet
 • Mere end 20 års erfaring som ingeniør og afdelingsleder
 • Modtaget 2 priser i 2019, Søstersind prisen og Agnes & Betzy prisen

Alle jobs som leder har krævet stor indsigt i personaleledelse, medarbejdermotivation, Trivsel, udvikling af kompetencer og målrettet styring.

Ud over de erhvervsfaglige kvalifikationer har jeg undervejs i min karriere haft stor interesse for selv-udvikling, coaching og terapi. Derfor er jeg uddannet:

 • ICC certificeret Coach
 • NLP Master
 • NLP Master
 • Coach Academy Master Coach
 • uddannet i Stress Management.
 • mindfulness instruktør

Min baggrund, med praktisk erfaring på basis en omfattende bred uddannelse, gør, at jeg er i stand til at hjælpe både private og virksomheder med at nå de ønskede målsætninger.

Jeg finder at det allervigtigste er at respektere og forstå så meget som muligt af det enkelte menneske eller den enkelte organisation/virksomhed jeg arbejder for. Skal noget udvikle sig kræver det både en meningsfuld dialog og nysgerrig lydhørhed, så mennesker bliver i stand til at flytte sig selv.

Hvorfor stiller jeg op?

Siden 2015 har jeg arbejdet som selvstændig med at få langtidsledige og stressramte akademiker i job. Det er lykkedes, at hjælpe flere hundrede højtuddannede akademikere og ingeniører i job, indenfor deres respektive fagområder.

Jeg er taknemmelig for de muligheder og den støtte Danmark har givet mig i løbet af årene, og jeg finder, at min virksomhed og det arbejde jeg udfører nu, betaler noget tilbage til samfundet. Det er en god følelse, og jeg oplever at jeg bidrager til at skabe vækst i samfundet, med det arbejde jeg udfører.

Jeg stiller op, da jeg ved IDA har meget fokus på mangfoldighed, trivsel, Innovation og moderne ledelse. Emner, som jeg har haft fokus på som leder er:

 • At der skal være lige muligheder og lige vilkår for alle
 • At mangfoldighed styrker vækst
 • At trivsel fremmes via samarbejde og vidensdeling
Hvorfor skal man stemme på mig?
Vælg mig, hvis du har brug for at se resultater. Jeg handler, og for mig er der kort fra ide til handling.

Jeg arbejder hele vejen rundt om mennesket og går nok tættere på, end man måske vil opleve andre coaches, ledere eller karriererådgivere gøre. Min erfaring er at dette fremmer både proces og resultat Jeg ser menneskers forskellighed som en kilde til styrke og tror på den synergieffekt der ligger heri.

Who am I?
Dear voter I am a fiery soul who with great energy and enthusiasm appreciates engaging people around me. My name is Mozhgan, with a brief summary of me:
 • Born and raised in Iran, Danish since 1986
 • Software engineer from 1996 - University of Southern Denmark
 • More than 20 years of experience as an engineer and department manager
 • Received 2 awards in 2019, the Søstersind award and the Agnes & Betzy award
All jobs as a manager have required great insight into personnel management, employee motivation, well-being, competence development and targeted management. In addition to the professional qualifications, I have during my career had a great interest in self-development, coaching and therapy. That is why I am educated:
 • ICC Certified Coach
 • NLP Master
 • NLP Master
 • Coach Academy Master Coach
 • Trained in Stress Management
 • Mindfulness instructor
My background, with practical experience based on a comprehensive broad education, enables me to help both individuals and companies achieve the desired goals. I find that the most important thing is to respect and understand as much as possible of the individual person or the individual organization / company I work for. For something to develop, it requires both a meaningful dialogue and curious responsiveness so that people are able to move themselves.
Why am I a candidate?
I am grateful for the opportunities and support Denmark has given me over the years, and I find that the work I do now pay something back to society. It's a good feeling.

I am a candidate because I know IDA has a lot of focus on Diversity, Well-being, Innovation and Modern Management. Topics that I've been focusing on throughout my adult life and as a manager:

 • Equal opportunities and equal terms for everyone
 • Diversity strengthens growth
 • Promote well-being through collaboration and knowledge sharing
Why should you vote for me?

Choose me if you need to see results. For me, there is a thin line from idea to action.

I create growth in Danish society with the work I do. Since 2015, I have worked as self-employed to help long-term unemployed with an higher education. I have managed to help 112 highly educated graduates in jobs within

their respective subject areas.

I work all the way around the candidate, and go closer than you might want to see other

coaches, managers or career advisor will do. My experience is that this promotes both the process and the result. I am open to the value of human diversity and the synergy effect in it.