Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder 30
Arbejdssted Topsil GlobalWafers A/S
Uddannelse Cand.scient fra Københavns Universitet
Retning Fysik
Hvem er jeg?

Jeg er uddannet fysiker og har arbejdet som projektleder, projektkoordinator og specialist indenfor R&D i forskellige størrelser og former. Jeg har arbejdet med ledelse næsten siden jeg blev myndig og altid interesseret mig for hvordan kan jeg tænke innovativt til at forbedre trivslen og i forhold til hvordan jeg leder og vil blive ledt.  

Jeg har arbejdet med at skabe bedre trivsel for kvinder specielt indenfor de naturvidenskabelige fag både gennem min rolle som bestyrelsesmedlem i organisationen Kvinder i Fysik men også på egen hånd der jeg var med til at skabe kampagnen ”over stregen – under uddannelse” på Københavns Universitet der havde fokus på at informere de studerende om hvor de skulle henvende sig hvis de var blevet udsat for krænkende adfærd.

Jeg er fuld af drivkraft og en stærk problemknuser der udspringer sig i min grundlæggende nysgerrige natur. Jeg er passioneret omkring at skabe værdi for andre og mærke at jeg kan gøre en forskel indenfor innovation, trivsel og moderne ledelse.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til bidrage med at IDA altid er med når arbejdsnormen kontinuert ændres og fornyes samt står forrest når nye innovative løsninger til trivsel og ledelse springer frem. Jeg ser gerne at vi smider tanken ”Det plejer vi at gøre” og i stedet tænker innovativt og følger med samfundets ændringer der sker på arbejdsmarkedet.   

Hvorfor skal man stemme på mig?
I skal stemme på mig fordi jeg er en eksekveringsmaskine der altid har været passioneret omkring de tre emner: innovation, trivsel og moderne ledelse.
Who am I?

I have a background as a physicist and I have worked as a project manager, project coordinator and specialist within R&D in various sizes and shapes. I have always worked with management, and I have always been interested in how I can think innovatively to improve work environment and in relation to how I lead and want to be led.

 

I have worked to create better work environment for women, especially in the natural sciences, both through my role as a board member in the organization Women in Physics but also on my own where I helped create the campaign "crossing the line - in education" at the University of Copenhagen, that informed students about where they could turn to if they had been subjected to offensive behavior.

 

I am a person full of drive and a strong problem solver that comes from my fundamentally curious nature. I am passionate about creating value for others and feel that I can make a difference within innovation, work environment and modern management.

Why am I a candidate?

I want to contribute to IDA always being in forefront when the work norm is continuously changed and renewed, and when new innovative solutions for work environment and management emerge. I would like to see that we drop the saying "This is what we usually do" and instead think innovatively and follow the changes in society that take place in the workplaces.

Why should you vote for me?

You should vote for me because I am an execution machine who has always been passionate about the three topics: innovation, work environment and modern management.