Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder 59
Arbejdssted DigitalLead
Uddannelse Civilingeniør, HD-O, MBA
Retning E
Hvem er jeg?

Jeg har i hele min karriere arbejdet i krydsfeltet mellem ledelse, teknologi og forretning i forskellige roller som personaleleder, projektleder og management konsulent. 

Professionelt arbejder jeg pt. med tværgående innovationprojekter i krydsfeltet mellem grøn omstilling og digitalisering.

Har siden 2019 været udpeget til IDA’s Erhvervs- og Vækstudvalg og aktivt bidraget med bl.a. IDA's klima- og iværksætterpolitik som input til politikere om embedsfolk. Jeg håber at kunne fortsætte dette vigtige arbejde efter IDA valget.

www.linkedin.com/in/jensnedergaard/ 

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har haft stor fornøjelse af mit IDA medlemskab gennem mange år og vil derfor gerne give noget den anden vej, f.eks. bidrage til at IDA skaber bedst mulige rammevilkår for vækst og innovation ift. grøn omstilling bl.a. gennem arbejdet i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Desuden er jeg optaget af hvordan IDA understøtter god ledelse som forudsætning for innovation gennem arbejdet i IDA Lederforum.

Se min valgvideo: https://youtu.be/zz17-a_YpHk

Hvorfor skal man stemme på mig?

Stem på mig, hvis du er enig i nedenstående:

  • Den grønne omstilling frem mod 2030 er en samfundsopgave, som kræver partnerskaber og samarbejder. IDA skal øge indsatsen på flere fronter: bedre rammevilkår for innovation, efteruddannelse, tværfaglige samarbejder og teknologiformidling.
  • Projektsamfundet med dynamiske og løsere ansættelsesforhold er i stærk udvikling. IDA skal gå forrest i at skabe klare rammer og vilkår for det stærkt stigende antal projektansættelser – set både fra et arbejdsgiver og arbejdstager perspektiv.
  • For at matche fremtidens arbejdsmarked er livslang læring et rammevilkår for alle faggrupper – ikke kun for (u)faglærte, men også for ingeniører. Midler til efteruddannelse for akademikere skal i langt højere grad indgå i arbejdsmarkedsforhandlingerne og i de private fondes formål. IDA skal derfor markere en tydeligere politik på området.
  • Nye teknologier som f.eks. Kunstig Intelligens og DNA Redigering stiller spørgsmålet ”Selv om vi kan, skal vi?”. IDA skal klæde sine medlemmer - og dermed samfundet - på til at håndtere disse nye etiske dilemmaer.

Who am I?

Throughout my proffesionel career, I have worked at the crossroads between management, technology and business in various roles as HR manager, project manager and management consultant.

Professionally, I work with cross-cutting innovation projects with a focus on green transformation in the cluster for digital technologies, DigitalLead.

Has since 2019 been appointed to IDA's Business and Growth Committee.

www.linkedin.com/in/jensnedergaard/

Why am I a candidate?

I have had great pleasure from my IDA membership for many years and would therefore like to give something the other way, e.g. contribute to IDA creating the best possible framework conditions for growth and innovation in relation to green transition, e.g. through the work of the Business and Growth Committee.

In addition, I am interested in how IDA supports good management as a prerequisite for innovation through the work in IDA Leadership Forum.

Why should you vote for me?

Vote for me if you agree with the following:

  • The green transition towards 2030 is a societal task that requires partnerships and collaborations. IDA must take a leading role through policies, continuing education, projects, technology dessimination etc.

  • The project community with dynamic and looser employment conditions is in strong development. IDA must take the lead in creating a clear framework and conditions for the rapidly increasing number of project appointments - seen from both an employer and employee perspective.

  • To match the labor market of the future, lifelong learning is a framework condition for all professional groups - not only for (un) skilled workers, but also for engineers. Funds for continuing education for academics must to a much greater extent be included in the labor market negotiations and in the purpose of the private funds. IDA must therefore mark a clearer policy in this area.

  • New technologies such as Artificial Intelligence and DNA Editing begs the question "Even if we can - shall we?". IDA must equip its members and society to deal with these new ethical dilemmas.