Databeskyttelse

Sådan behandler Københavns Kommune dine oplysninger

1. Identitet og kontaktoplysninger

Københavns Kommune,

Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Generelle spørgsmål om Ungeråd KBH kan rettes til Sekretariatet for Ungeråd KBH på tlf. 29421332.

2. Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Intern Revision, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København K,

Telefonnummer: 71745454

(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12)

Skriftlige henvendelser:

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web formular på Københavns Kommunes hjemmeside.

3. Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen  

Københavns Kommune behandler dine oplysninger med henblik på at afholde valget til Ungeråd KBH 2022 i Københavns Kommune. Oplysningerne benyttes til at verificere, at kandidater og vælgere er opstillings- og stemmeberettigede til valget til Ungeråd KBH 2022 i Københavns Kommune. Personer, der får adgang til at stille op som kandidat og stemme via det digitale valgsystem, er alle unge i alderen 12-20 med bopæl i Københavns Kommune. Kandidaterne erklærer med afgivelse af deres personoplysninger, at de ønsker at stille op. Vælgernes personoplysninger er indhentet via cpr-systemet for at verificere, at de opfylder alders- og bopælskriteriet, og kun disse vælgere får adgang til at stemme til valget.

Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.              

4. Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, samt eventuelle oplysninger du måtte afgive på fysiske og digitale blanketter, e-mails og tilhørende bilag. Cpr.nr. indsamles til at verificere alders- og bopælskravet for at være kandidat og stemmeberettiget.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Da dit kandidatur til Ungeråd KBH vil blive offentliggjort på den digitale stemmeseddel, i annoncer, på Københavns Kommunes hjemmeside, sociale medier og andre kanaler, hvor valget promoveres, vil oplysningen om dit kandidatur blive udbredt til en ukendt kreds af personer.

6. Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

I forbindelse med ovenstående formål, opbevarer Københavns Kommune dine oplysninger i op til 1 år efter valgets afgørelse. Oplysninger om valgte suppleanter gemmes i valgperioden 2022-2023 til brug for kontakt ved ledig plads i Ungeråd KBH.

7. Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

8. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

[email protected]